Subsidie oprichten eerste werkcorporatie

Nijmegen, 5 april 2011

College verleent subsidie voor oprichten eerste werkcorporatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2011 besloten aan welzijnsorganisatie Het Inter-lokaal een subsidie te verlenen van ruim 116.000 euro voor het oprichten van de werkcorporatie Maatschappelijke Dienstverlening. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor Het Inter-lokaal om deze corporatie op te richten. Het is de eerste werkcorporatie die in Nijmegen van start gaat.

In maart stelde het college de richtlijnen vast waaraan op te richten werkcorporaties moeten voldoen. Het is de bedoeling dat er tot eind 2012 tenminste 10 werkcorporaties opgericht gaan worden. Er moeten zo zeker 300 uitkeringsgerechtigden aan de slag naar een normale baan geholpen worden. Maatschappelijke dienstverlening is de eerste werkcorporatie die hieraan een bijdrage gaat leveren.

Het college wil met de oprichting van werkcorporaties mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden en scholen richting regulier werk. De werkcorporatie biedt hierbij aan de ene kant de werknemer een zo regulier mogelijke werkomgeving, terwijl aan de andere kant de corporatie een zelfverdienend vermogen ontwikkelt. Dit dient geïnvesteerd te worden in de scholing en begeleiding van de mensen. De werkcorporatie Maatschappelijke Dienstverlening verricht haar werkzaamheden op het terrein van schuldhulpverlening en de Formulierenbrigade, die mensen helpt met het leren gebruikmaken van voorzieningen waar ze recht op hebben. Werknemers in de werkcorporatie worden opgeleid voor een breed scala van banen op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en materiële dienstverlening.

Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 22 maart 2011

College stelt richtlijnen werkcorporaties vast

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de notitie Nijmeegse Werkcorporaties vastgesteld. Hierin staan de inhoudelijke, financiele en juridische richtlijnen voor de nieuw op te richten werkcorporaties in Nijmegen. Deze corporaties zullen de komende jaren ingezet worden als re-integratieinstrument om mensen te helpen in hun traject naar een reguliere baan. Het college wil op deze manier tot eind 2012 ten minste 300 uitkeringsgerechtigden werkervaring laten opdoen in minimaal 10 nog op te richten werkcorporaties binnen allerlei sectoren. Voor het opzetten van de werkcorporaties is dit jaar 1,2 miljoen beschikbaar, de komende jaren 3 miljoen per jaar.

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de gesubsidieerde arbeid gemoderniseerd moet worden en vooral gericht moet zijn op doorstroming naar de arbeidsmarkt. Werkcorporaties worden hierbij als belangrijk nieuw instrument voor re-integratie opgezet. Met het nu genomen besluit geeft het college uitvoering aan de afspraak uit het coalitieakkoord.
Bijstandsgerechtigden worden in de werkcorporatie begeleid naar regulier werk. De meerwaarde vloeit voort uit het uitvoeren van maatschappelijk nuttige taken. Werknemers kunnen zich scholen en werkervaring opdoen. Het instrument is, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord, nadrukkelijk gericht op uitstroom naar regulier werk.

Zelfverdienend vermogen
Het is de bedoeling dat een werkcorporatie een zelfstandige organisatie is of deel daarvan wordt. De corporatie moet in staat zijn eigen inkomsten te genereren. De gemeente draagt bij aan de kosten voor het oprichten van de corporaties en voor de scholing en begeleiding van medewerkers. Hiervoor is de komende jaren geld gereserveerd; €1,2 miljoen in 2011 en €3 miljoen per jaar in de jaren daarna. Vanaf 2014 is € 2,0 miljoen per jaar beschikbaar. Doel is dat een corporatie binnen twee jaar zijn eigen inkomsten verdient. Dit geld wordt binnen de werkcorporatie ingezet om de extra kosten op te vangen die gemaakt worden doordat er gewerkt wordt met personeel dat doorlopend in- en uitstroomt. Werknemers die binnen een corporatie werken, werken met behoud van uitkering. Zij moeten binnen twee jaar kunnen doorstromen naar een reguliere baan. Doelstelling voor het college hierbij is dat jaarlijks tenminste 25% van de werknemers uitstroomt.
Momenteel is er al vanuit verschillende sectoren belangstelling getoond om een werkcorporatie op te richten.

Initiatieven
Op dit moment zijn er een aantal initiatieven die op het punt staan om daadwerkelijk een werkcorporatie op te starten. Deze koplopers zijn de werkcorporatie Materiële Dienstverlening van Inter-Lokaal, 2Switch (groen en klussen Nijmegen-Hatert), Mode met een missie (Het Atelier) en OntmoetplanB (Wereldvrouwen). Binnen enkele weken zal het college besluiten over de oprichting van deze corporaties. Het college wil tot eind 2012 tenminste 300 uitkeringsgerechtigden werkervaring laten opdoen in minimaal 10 werkcorporaties. Tussentijds wordt geëvalueerd of deze doelstellingen haalbaar zijn.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen