Modernisering Werk en Minimabeleid

Nijmegen, 15 oktober 2010

College doet voorstellen voor modernisering Werk en Minimabeleid Hervormingen in gesubsidieerde arbeid noodzakelijk

Het college van burgemeester en Wethouders heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de maatschappij. Het college is van mening dat werk voor mensen daarbij het belangrijkste middel is. Als werk niet haalbaar is wil het college mensen in elk geval betrokken houden via vrijwilligerswerk of andere vormen van werkzaamheden. Als eerste stap in deze ambitie heeft het college deze week de nota ombuigingsplannen Werk en Minimabeleid 2011 en verdere jaren vastgesteld. Het voorstel van het college zal bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad worden besproken.
 
Oprichting van Werkcorporaties
De komende jaren zal het beleid erop gericht zijn om mensen zonder werk in Nijmegen, zoveel mogelijk te begeleiden naar werk. Naast deze begeleiding vindt het college het opdoen van werkervaring en het volgen van scholing belangrijke stappen in het vinden van werk. Werkervaring kan worden opgedaan bij instellingen, ondernemingen of de op te richten werkcorporaties in de stad. Al deze partijen zijn en worden belangrijke partners voor de gemeente om de ambitie te realiseren. Om de ambitie betaalbaar te houden wordt “werken met behoud van uitkering” geïntroduceerd. Dat kan binnen werkcorporaties om werkervaring op te doen en om door te groeien naar een reguliere baan. Ook zal de gemeente haar krachten bundelen met de verschillende uitvoeringsorganisaties in de stad, met onder andere Stichting Wijkwerk en < Breed >. Het college houdt het huidige minimabeleid graag zoveel mogelijk in stand. Als werk voor mensen niet tot de mogelijkheden behoort en/of mensen hebben uit werk een laag inkomen wordt dit door de gemeente aangevuld om ook voor hen participatie aan de samenleving te stimuleren.
 
Gesubsidieerde arbeid
Het college wil, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, de huidige gesubsidieerde arbeid de komende jaren moderniseren. Het college stelt aan de raad voor om de mensen die nu in een gesubsidieerde baan werken zoveel mogelijk toe te leiden naar gewone banen, op hun huidige werkplek of elders. Zij krijgen daarbij uitgebreide ondersteuning. Tegelijkertijd worden subsidies die worden verstrekt voor loonkosten aan de werkgevers vanaf oktober 2011 tot eind 2012 stapsgewijs beëindigd. Ruim voor 1 oktober 2011 gaat de gemeente met alle partijen praten over de effecten van dit besluit voor de werknemers en voor de instellingen. Met een aantal maatregelen probeert de gemeente de negatieve effecten zoveel mogelijk op te vangen. Dat betekent veel maatwerk op zowel individueel als werkgeversniveau.
 
Minimabeleid
Armoedebestrijding is een belangrijke pijler van het beleid. Ondanks het feit dat er minder geld beschikbaar zal zijn, zal de armoedebestrijding in stand blijven. Uitgangspunt hierbij is ook hier dat de visie van het college om mensen zoveel mogelijk richting werk te helpen centraal staat. Regelingen binnen de armoedebestrijding hebben dan ook een stimulans in zich om deel te nemen aan de samenleving, naast het hebben van werk. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten op school, sport en culturele activiteiten. Om de armoedebestrijding de komende jaren vorm te geven doet het college ook hiervoor een aantal voorstellen.
 
Financiën
Om de ambitie op het terrein van werk en minimabeleid te realiseren is ombuiging van het huidige beleid noodzakelijk. Voor het jaar 2011 verwacht het college een tekort van € 15,5 miljoen. Het college stelt de gemeenteraad voor om beleidsombuigingen te realiseren die in 2011 € 5,3 mln. opleveren. Het restant van 10,2 miljoen wordt incidenteel gedekt. In 2011 volgen nadere voorstellen over hoe de tekorten vanaf 2012 opgevangen gaan worden. De beleidsombuigingen betreffen niet alleen gesubsidieerde arbeid, maar ook op andere onderdelen wordt bezuinigd. Dit betreft onder andere een bezuiniging op de eigen uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen