Aanpassing bouwplannen Waalsprong

Nijmegen, 28 juni 2011

Aanpassing bouwplannen Waalsprong

De bouwplannen voor de Citadel, Hoge Bongerd, Knoop Lent en Veur Lent in de Waalsprong worden aangepast. Zo wordt overwogen om minder appartementen, minder ondergronds parkeren, en meer grondgebonden woningen in de Citadel te realiseren. Een deel van de in de Citadel geplande horeca wordt mogelijk verplaatst richting de Hoge Bongerd. Het geplande winkelaanbod in de Citadel blijft behouden, en wordt waarschijnlijk versneld uitgevoerd.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de Nijmeegse gemeenteraad.

Sinds de ombouw van de A325 tot Prins Maurtisingel kan er weer gebouwd worden in de Waalsprong, maar het tempo is te laag. Er worden te weinig woningen afgezet, net als elders in Nederland. Als gevolg van de stagnatie op de woningmarkt dreigt de grondexploitatie van de Waalsprong niet langer sluitend te zijn. De opbrengsten voor de gemeente en zijn partners (marktpartijen en corporaties) in de Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong (GEM) vallen daardoor tegen, terwijl de kosten gelijk blijven.

Om de woningbouw in de Waalsprong weer in beweging te krijgen overweegt de gemeente daarom met zijn partners in de GEM een tijdelijke crisiskorting op de grondprijs in de jaren 2011 en 2012, gekoppeld aan harde afspraken over grondafname door de bouwers.

Tegelijkertijd wordt gekeken naar het terugbrengen van de kosten van de huidige plannen voor de Waalsprong. Daarom studeert de gemeente samen met zijn partners in de GEM ook op maatregelen die ervoor zorgen dat de tegenvallende opbrengsten worden gecompenseerd door lagere kosten. De komende periode wordt gebruik om een pakket aan potentiële maatregelen door te rekenen.

De doelstelling blijft om in de genoemde gebieden hoogwaardige stedelijke kwaliteit te verkrijgen. De Waalsprong bepaalt namelijk in de toekomst mede het aangezicht van Nijmegen. Het gemeentebestuur gaat nu een nieuw integraal plan maken voor de deelplannen Citadel, Hoge Bongerd, Knoop Lent en Veur Lent.

De maatregelen die in dit plan overwogen worden zijn:
minder hoogbouw en minder ondergronds parkeren in de Citadel
versnelling van het huidige winkelprogramma in de Citadel
woningbouw tot aan de dijk in het gebied Waalpark
verplaatsing van een deel van de geplande horeca in de Citadel richting de kade van het plangebied Hoge Bongerd
het concreet ontwikkelen van de Knoop Lent (het gebied rondom het toekomstige station Lent)
een studie naar de bebouwingsmogelijkheden van het toekomstige eiland Veur Lent
geprogrammeerde kantoren Woenderskamp verplaatsen naar Ressen/kantorenlocatie Woenderskamp invullen met woningbouw

Bij het maken van een nieuw integraal plan voor de Citadel, Hoge Bongerd, Knoop Lent en Veur Lent wil het college ook de partners in de stad betrekken. Hierbij kan gedacht worden aan de vorm van een werkconferentie.
Daarnaast overweegt de gemeente ook om het percentage te bouwen sociale huurwoningen te verlagen en het aandeel goedkope koopwoningen uit te breiden. Ook wordt gekeken naar het uitgeven van startersleningen speciaal voor de Waalsprong, en het verminderen van de regeldruk voor projectontwikkelaars die in het gebied willen bouwen.

Na de zomer moet duidelijk zijn welke maatregelen samen met de partners binnen de GEM worden genomen.

De crisis op de woningmarkt heeft geen invloed op de investeringen die de overheid de komende jaren zelf doet in de Waalsprong. Zo wordt er fors geïnvesteerd in de bouw van de nieuwe stadsbrug De Oversteek, dijkverlegging bij Lent, de Dorpensingel-Oost, de Westelijke Parallelroute, en het nieuwe station Lent. Onlangs is ook de nieuwbouw gestart van het Citadelcollege, een sporthal en een brandweerkazerne.

De mogelijke maatregelen staan verwoord in een brief die door het college aan de gemeenteraad is verstuurd. Deze brief is als bijlage bij dit persbericht gevoegd.
 
Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 26 april 2011

Waardering voor Waalsprong groeit

Bewoners van de Waalsprong zijn tevreden met hun woonomgeving. Vooral de bereikbaarheid en kindvriendelijkheid laten een betere score zien dan in voorgaande jaren. Het totaalcijfer is een 7,3. Bewoners hebben een voorkeur voor Waalsprong als naam voor het nieuwe stadsdeel. Dat blijkt uit het imago-onderzoek dat in opdracht van de GEM Waalsprong is uitgevoerd.

In 2004 en 2007 is de bekendheid en het imago van de Waalsprong onderzocht. In 2010 is daarnaar opnieuw onderzoek gedaan. De belangrijkste conclusie is dat de Waalsprong een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zowel de oude als de nieuwe bewoners zijn tevreden over het stadsdeel en geven het cijfer 7,3. In 2007 was dit 6,6.

De bekendheid van het stadsdeel Waalsprong als nieuwbouwwijk is toegenomen.
Bewoners zijn over het algemeen positief over hun woonomgeving. Vooral de bereikbaarheid en kindvriendelijkheid worden hoger gewaardeerd dan in 2007. De Waalsprong onderscheidt zich als gezinswijk, kindvriendelijk, schoon en veilig. Andere pluspunten zijn in de beleving van bewoners de nabijheid van scholen, dichtbij het centrum van Nijmegen, ruime en gevarieerde woningen, goed bereikbaar, gezellige buurten, en de landelijke omgeving. De meerderheid van de bewoners voelt zich thuis (85%) en betrokken bij de wijk (66%). Het belangrijkste nadeel dat wordt ervaren is dat er nog weinig voorzieningen zijn, zoals winkels.

Uit het onderzoek blijkt een voorkeur voor de naam Waalsprong bij oude en nieuwe bewoners (47%) als zij het voor het kiezen hebben. Als tweede keus voor de naamgeving komen de dorpskernen Lent en Oosterhout naar voren (26%). De formeel geldende naam Nijmegen-Noord komt als voorkeur op de derde plaats(18%). Een ruime meerderheid vindt de naam Waalsprong passend bij het stadsdeel (85%).

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen