Oproep: nieuwe kunst voor het Waalfront

Nijmegen, 11 maart 2013

Oproep: nieuwe kunst voor het Waalfront

In het Waalfront vinden grote veranderingen plaats. Het gebied ontwikkelt zich stapsgewijs tot een nieuwe stadswijk aan het water. De gemeente Nijmegen wil in het Waalfront een aantal kleinschalige kunstopdrachten realiseren en roept professionele kunstenaars op om voorstellen aan te leveren.

De opdrachten worden verstrekt vanuit de gedachte dat kunst een goede bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een gebied. Kunst kan bijdragen aan de beleving en eigenheid van een gebied, ook als dit nog in ontwikkeling is en nog verre van af.

De snelfietsroute door het Waalfront is grofweg de route waarlangs de kunstopdrachten gesitueerd moeten worden. De kunstprojecten mogen veelzijdig zijn: autonome objecten, objecten die deel uitmaken van bestaande locaties, projecties, muurschilderingen, straatmeubilair, alternatieve bewegwijzering, verlichting, activiteiten. Wel moeten alle opdrachten in 2013 gerealiseerd kunnen worden.

Er is in totaal een budget van € 60.000,- beschikbaar. Dit is bestemd voor vier kleinschalige projecten à € 15.000,-. In deze eerste fase, de ideeënfase, vraagt de gemeente kunstenaars om ‘om niet’ een voorstel aan te leveren voor een kunstwerk. De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de commissie beeldende kunst aangevuld met een directeur van het ontwikkelingsbedrijf Waalfront en bewoners. De jury selecteert vier voorstellen die verder uitgewerkt mogen worden tot een ontwerp. Voor deze tweede fase wordt een vergoeding beschikbaar gesteld van € 1.000,- per ontwerp. In aanmerking komen alleen professionele kunstenaars. Kunstenaars hoeven niet per se uit de regio Nijmegen te komen, maar moeten wel aan kunnen tonen bekend te zijn met de situatie ter plekke.

De voorstellen kunnen tot vrijdag 19 april worden ingediend. Meer informatie over het indienen van voorstellen staat op kunstprojecten

Bron Gemeente Nijmegen

 

Nijmegen, 22 maart 2011

Nieuwe site voor het Waalfront van start: vrijheid in de stad

Op vrijdag 25 maart gaat de campagne van start voor de promotie van de nieuwbouw aan het Waalfront met de presentatie van een splinternieuwe site: www.waalfrontnijmegen.nl.
Thema van de campagne is ‘Waalfront. Vrijheid in de stad’. De plek van de lancering is de oude pershal van De Gelderlander. Op deze plek komen vanaf volgend jaar 540 woningen, het eerste deel van het Waalfront. Wethouders Kunst en Beerten ‘ bevrijden’ bij de start van het evenement Kunstraffinaderij XL het nieuwe logo voor site en campagne met behulp van bronsgieterij De Olifant.

In het Waalfront, het gebied tussen de spoorbrug en de Energieweg ontwikkelt de gemeente samen met Bouwfonds Ontwikkeling zo’2600 nieuwe woningen en voorzieningen. Het gebied wordt in fasen ontwikkeld. De eerste fase is voorlopig Handelskade genoemd en omvat het gebied waar nu de oude gebouwen van De Gelderlander staan. De sloop van het oude kantoorpand en de pershal van De Gelderlander start in april. Tussen 2012 en 2015 komen er rond de 540 woningen en andere voorzieningen. De bouwwerkzaamheden in het hele Waalfront duren tot 2025.

Vrijheid
Het Waalfront ligt langs de Waal waar nu een oud industriegebied ligt. Het nieuwe woongebied zal straks naar de rivier toegericht zijn en zo gebruik maken van de weidsheid van het landschap. Ook vanuit West omarmt Nijmegen dan de Waal en vormt de rivier een wezenlijk en aantrekkelijk onderdeel van de stad. Omdat het Waalfront grenst aan de binnenstad, maar tegelijk gericht is op de haven en de Waal, is in de campagne gekozen voor het thema ‘vrijheid in de stad’. De geneugten van de binnenstad, met alle mogelijkheden om te winkelen en uit te gaan, gecombineerd met wijds uitzicht over de rivier.

Pershal=kunsthal
Om het gebied bekend te maken voor belangstellenden in het Waalfront is de oude pershal de afgelopen maanden door het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (het samenwerkingsverband van de gemeente Nijmegen en Bouwfonds Ontwikkeling) beschikbaar gesteld aan kunstenaars en culturele initiatieven. Kunstenaar Florentijn Hofman bouwde er zijn Uitkijkkonijn (dat nu in het Valkhofpark afgebouwd wordt), theater Spaanse Peper speelde er vier dagen op rij, de beurs Nieuws op Wielen toonde de nieuwste snufjes op het gebied van fietsen en vervoer en komend weekend is het de plek voor de Kunstraffinaderij XL. En last but not least geeft Habana zondag 3 maart er nog een voorproefje voor het nieuwe jaar met muziek en theater.

Belangstellenden die de ontwikkelingen en de bouw in het Waalfront willen volgen kunnen zich aanmelden op de website www.waalfrontnijmegen.nl. Ze krijgen dan regelmatig een update van de ontwikkelingen.

Kunstraffinaderij XL
Kunstraffinaderij XL is een bijzonder Nijmeegs initiatief waarin de Nijmeegse kunstwereld zich presenteert. Op de driedaagse kunstbeurs zijn er exposities en optredens van kunstenaars, galeries, en artiesten uit de regio en een uitgebreid programma met muziek, performances, workshops en verrassende acts. Kunstraffinaderij XL opent op vrijdag 25 maart om 12.00 uur met een eXtra Small-editie van Mixed Zone met wethouder Henk Beerten. Een bijeenkomst waar ondernemend Nijmegen, culturele instellingen en de creatieven elkaar ontmoeten.
Op zaterdag en zondag is Kunstraffinaderij XL van 12.00 tot 18.00 uur open voor publiek. Meer informatie: www.kunstraffinaderij.nl

 

Nijmegen, 26 februari 2008

College stelt bestemmingsplannen Waalfront Nijmegen vast

Burgemeester en wethouders hebben de verschillende juridische documenten vastgesteld die nodig zijn voor de bouw van het Waalfront in Nijmegen-West. Het gaat om het bestemmingsplan Nijmegen Waalfront, de partiële herziening van het bestemmingsplan Geluidzone Industrieterrein Nijmegen West/Weurt en het Besluit Hogere Waarde voor het Waalfront. De plannen hebben aan het einde van 2007 ter inzage gelegen.

Op het bestemmingsplan Nijmegen Waalfront zijn ongeveer dertig zienswijzen binnengekomen. Het plan is op een beperkt aantal punten gewijzigd en aangevuld. De zienswijzen gaan, net als tijdens de eerdere inspraakfase, grotendeels over de voorgenomen verkleining van de Waalhaven, de aanleg van de Stadsweg langs het wooncomplex Waalhaeve en de hoogbouw op het Gelderlanderterrein. Op deze punten is het bestemmingsplan niet gewijzigd. Het college houdt vast aan de gemaakte keuzes en ambities in het door de raad vastgestelde Masterplan Waalfront.

Ook ten aanzien van de bouwhoogte in deelgebied de Bakens houdt het college vast aan het masterplan. Hierover is met Defensie overeenstemming bereikt. Defensie had tijdens de inspraakperiode bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de gebouwen, vanwege mogelijke verstoring van de radar van Volkel. Afgesproken is dat er tot aan 65 meter boven NAP geen belemmering is om te bouwen. Boven 65 meter boven NAP moet de radarbeheerder van Volkel toestemming geven. Dit heeft onder andere te maken met de vorm van de gebouwen en technische toepassingen.

Op de partiële herziening van het bestemmingsplan Geluidzone Industrieterrein Nijmegen West/Weurt zijn vier zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing. Het college heeft dit bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Op het Besluit Hogere Waarde voor het Waalfront, waarin voorwaarden voor het bouwen van geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen staan, zijn elf zienswijzen binnengekomen. Deze hebben tot enkele kleine aanpassingen in het besluit geleid.

Om zo actueel mogelijk te zijn, zijn voor het Waalfront en de Stadsbrug onlangs nieuwe verkeersberekeningen gemaakt. Deze zijn doorvertaald in het luchtonderzoek en akoestisch onderzoek. De nieuwe gegevens laten geen wijziging in de luchtkwaliteit zien en een beperkte verandering van de geluidsbelasting. Het Besluit Hogere Waarde voor het Waalfront is hierop aangepast. De beperkte wijziging vraagt niet om aanpassing van de bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen en het Besluit Hogere Waarde voor het Waalfront worden samen met de zienswijzennota’s aangeboden aan de gemeenteraad. Deze neemt naar verwachting in maart een besluit over de plannen.

Het Waalfront wordt een gebied om in te wonen, werken en recreëren. De stedenbouwkundige opzet zal variëren van dichte stedelijkheid tot parkachtige groene ruimte. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat in elk van de negen deelgebieden de relatie met de rivier te beleven is. Het Waalfront vormt straks de nu nog ontbrekende schakel tussen het centrum en het westelijk deel van Nijmegen. Er komt een gevarieerd woningaanbod, vooral voor starters en senioren.

Bron: Gemeente Nijmegen

www.waalfrontnijmegen.nl

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen