Vrede van Nijmegen Penning voor Paul Polman

Uitreiking Vrede van Nijmegen Penning aan Paul Polman - foto Mathijs Hanekamp

Nijmegen, 5 april 2018

Vrede van Nijmegen Penning uitgereikt aan Paul Polman

Op donderdag 5 april is de Vrede van Nijmegen Penning uitgereikt aan Paul Polman, CEO van Unilever. Dit gebeurde tijdens een speciale academische zitting in de St. Stevenskerk in Nijmegen. Paul Polman ontving in aanwezigheid van minister Kaag, leden van de Eerste en Tweede Kamer, ambassadeurs uit betrokken landen en ongeveer 500 andere gasten de onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls van Nijmegen.

Paul Polman ontving de penning vanwege zijn inzet, zowel op nationaal als internationaal niveau, voor een meer duurzame planeet. Hiermee bevordert hij een vredig en toekomstbestendig Europa.
Tijdens de zitting werd het laudatio uitgesproken door minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarna Paul Polman de Vrede van Nijmegen lezing hield en een dialoog aanging met de gasten. Na afloop heeft Paul Polman in het stadhuis te Nijmegen het Boek van de Stad getekend.

De Vrede van Nijmegen
Met de Vrede van Nijmegen kwam er in 1678 een tijdelijk einde aan de oorlogen die Europa teisteren. In de Waalstad sloten onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. In veel Europese landen heeft de Vrede van Nijmegen een plaats gekregen in de geschiedenisboeken als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis.

De Vrede van Nijmegen Penning
De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het is de vijfde keer dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt. In 2010 mocht Jacques Delors de penning in ontvangst nemen. In 2012 ging de eer naar Umberto Eco. In 2014 viel de eer te beurt aan eurocommissaris Neelie Kroes en in 2016 kreeg het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de onderscheiding.

Initiatiefnemers
De Vrede van Nijmegen Penning is een initiatief van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en NXP Semiconductors N.V. en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Nijmegen, 26 januari 2018

Vrede van Nijmegen Penning 2018 voor Paul Polman

De Vrede van Nijmegen Penning van 2018 wordt toegekend aan de CEO van Unilever, Paul Polman. Polman ontvangt de prijs vanwege zijn inzet, zowel op nationaal als internationaal niveau, voor een meer duurzame planeet. De penning wordt op 5 april 2018 uitgereikt in de Stevenskerk in Nijmegen waarna Paul Polman de Vrede van Nijmegenlezing zal uitspreken.

Personen die zich inzetten voor duurzaamheid en het milieu bevorderen een vredig en toekomstbestendig Europa. Duurzaamheid draagt in sterke mate bij aan bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties. Nijmegen draagt in 2018 de titel van ‘European Green Capital’, daarom is het erg toepasselijk de penning toe te kennen aan een persoon die zijn diensten heeft bewezen op het gebied van duurzaamheid

Polman gelooft in economische groei, maar niet ten koste van mensen en de planeet. Het bedrijfsleven moet veranderen en zich richten op lange termijn groei die winstgevend, concurrerend n verantwoordelijk is.

Polman: “Ik ben zeer vereerd met deze erkenning. Tegelijkertijd ben ik me terdege bewust dat we onze grote doelen zoals geformuleerd in de UN Sustainable Development Goals niet alleen kunnen bereiken. Er is geen business case voor armoede. Hetzelfde geldt voor het niet adresseren van klimaatverandering; die zal een enorme economische schade met zich mee gaan brengen. Daarom werken we samen in partnerships met een breed scala aan publieke, niet-gouvernementele en private belanghebbenden. Ik beschouw de toekenning van de Vrede van Nijmegen Penning dan ook als een verdere stimulans om de transformationele veranderingen tot stand te brengen die zo noodzakelijk zijn” .

Paul Polman was nauw betrokken bij de ontwikkeling van Sustainable Development Goals (SDGs). In 2016 is hij door de Secretaris Generaal van de VN gevraagd om SDG Advocate te worden, een rol waarin hij verdere actie met betrekking tot de implementatie van de SDG’s stimuleert. Paul is tevens lid van de Business and Sustainable Development Commission en was voorzitter van the World Business Council for Sustainable Development. Verder is hij lid van the International Business Council of the World Economic Forum en zit hij in het Bestuur van the UN Global Compact.
Al met al reden te meer om de Vrede van Nijmegen Penning 2018 toe te kennen aan Paul Polman. Door middel van deze prijs laten de partners Radboud Universiteit, NXP en gemeente Nijmegen blijken dat zij naast waardering voor belangrijke intellectuelen in het openbaar bestuur, literatuur en de wetenschap ook grote waarde hechten aan iconen van verantwoord ondernemerschap.

Met de Vrede van Nijmegen komt er in 1678 een tijdelijk einde aan de oorlogen die Europa teisteren.
In de Waalstad sloten onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. In veel Europese landen heeft de Vrede van Nijmegen een plaats gekregen in de geschiedenisboeken als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis.

De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het is de vijfde keer dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt. In 2010 mocht Jacques Delors de penning in ontvangst nemen. In 2012 ging de eer naar Umberto Eco. In 2014 viel de eer te beurt aan eurocommissaris Neelie Kroes en in 2016 kreeg het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de onderscheiding.

De Vrede van Nijmegen Penning is een initiatief van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en NXP Semiconductors N.V. en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

English – Treaties of Nijmegen Medal awarded to Paul Polman
The Treaties of Nijmegen Medal for 2018 will be awarded to the CEO of Unilever, Paul Polman. Polman has been chosen for this award because of his dedication to a greener and more sustainable environment at both the national and international level. The medal will be awarded on 5 April 2018 in the Stevenskerk in Nijmegen, after which Paul Polman will deliver the Treaties of Nijmegen speech.
People who are committed to sustainability and the environment promote a peaceful, future-proof Europe. Sustainability can contribute to safety and secure livelihoods for people, now and in generations to come. As Nijmegen holds the title “European Green Capital” in 2018, it seems only appropriate that the medal be awarded to a person who has served us well in the field of sustainability.
Polman believes that businesses should grow, but not at the expense of people or the planet. The business community has to change and focus on growth that is consistent, profitable, competitive, and responsible.
Polman: “I am incredibly honoured by this acknowledgement. At the same time, I am very aware that we cannot achieve our ambitious goals alone. There is no business case for poverty. The same holds true for not addressing climate change, which will have huge economic consequences. That is why we are collaborating in partnerships with a broad range of public, non-governmental, and private stakeholders. I also consider receiving the Treaties of Nijmegen Medal as a further incentive to continue taking advantage of our size, expertise, and reach in order to bring about the transformations that are truly needed.”
Paul has been closely involved in global discussions on the Sustainable Development Goals (SDGs) and action to tackle climate change. In 2016, Paul was asked by the UN Secretary-General to be a member of the SDG Advocacy Group, tasked with promoting action on the implementation of the SDG’s. Paul is also a member of the Business and Sustainable Development Commission and served as Chairman of the World Business Council for Sustainable Development. Furthermore he is a member of the International Business Council of the World Economic Forum, sits on the Board of the UN Global Compact.

All in all, Paul Polman simply deserves the 2018 Treaties of Nijmegen Medal. By honouring him with this award, partners Radboud University, NXP, and Nijmegen municipality demonstrate that in addition to their appreciation for important intellectuals in public administration, literature, and science, they also value icons of responsible entrepreneurship.

The Treaties of Nijmegen were a series of treaties signed between 1678 and 1679. They represented one of the first forms of European agreement and collaboration. Countries including Spain, France, Sweden, the Republic of the Seven United Netherlands and the Holy Roman Empire came to this city on the River Waal to sign peace treaties that put an end to several wars raging on the continent of Europe. In many European countries, the Treaties of Nijmegen went down in history as a watershed moment in the history of Europe.
The Treaties of Nijmegen Medal is a biannual prize that is awarded to one of the key international figures committed to European development. This will be the fourth time that the medal is presented. In 2010, Jacques Delors received the inaugural award, while in 2012 it went to Umberto Eco and in 2014 to Neelie Kroes.
The Treaties of Nijmegen Medal is an initiative by the municipality of Nijmegen, Radboud University, Nijmegen, and NXP Semiconductors N.V., and is supported by the Ministry of Foreign Affairs.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen