Tip – Topsport- en Innovatiepark Goffert

 Nijmegen, 30 januari 2012

Vervolgvoorstellen rond TIP

Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor topjudo, topturnen, mogelijk samen met andere partijen in de Jan Massinkhal of op sportpark De Dennen, renovatie van sporthal Neerbosch-Oost en sporthal De Horstacker omvormen naar een hal voor breedtesport. Daarnaast nader overleg met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en met NEC over hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dat zijn kernpunten uit het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders naar de raad heeft gestuurd als alternatief voor het Topsport- en Innovatiepark (TIP) in De Goffert.

Zoals bekend heeft het college de gemeenteraad in december laten weten niet meer door te willen gaan met de ontwikkeling van het TIP. Het college heeft zich nu beraden op de nieuwe situatie en doet de gemeenteraad voorstellen voor het vervolgproces over de verschillende onderdelen van de plannen.

Uitgangspunten
Bij het voorstel aan de raad is het college uitgegaan van een aantal uitgangspunten. Het college wil het kwaliteitsniveau van de bestaande accommodaties handhaven en de Jan Massinkhal op een praktische manier renoveren, zodat deze geschikt blijft voor sport en evenementen. Verder is het college van mening dat voor judo vervangende accommodatie noodzakelijk is en voor turnen gewenst. Het college blijft samenwerking door meerdere partijen op 1 locatie de voorkeur geven, vanwege het versterkend effect dat partijen op elkaar kunnen hebben.

Deze en enkele andere uitgangspunten leiden tot de volgende voorstellen. 

Onderwijs
Bekeken wordt wat gemeente en HAN voor elkaar kunnen betekenen om een toplocatie met bijbehorende sportaccommodaties te realiseren. De HAN wil blijven participeren in samenwerking met sportclubs. De HAN is inmiddels in overleg met de Radboud Universiteit over de huisvesting Gymnasion.

NEC
Het college onderschrijft dat een ingreep van belang is voor de positie van de club.
De gesprekken met NEC over een kwalitatieve ingreep van de accommodatie en een beperkte uitbreiding van het stadion met 1.500 plaatsen gaan daarom door. 

Overige sportclubs
Stichting top Judo Nijmegen en Turn- en Gymnastiekvereniging De Hazenkamp hebben beiden al plannen ontwikkeld voor alternatieve accommodaties. Voor allebei de clubs zijn meerdere opties bespreekbaar. Ook willen zij met andere partijen samenwerken, bijvoorbeeld om een fieldlab te realiseren. Het college stelt voor te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de (opgeknapte) Jan Massinkhal of op Sportpark De Dennen aan de Dennenstraat. Hier ziet het college mogelijkheden vanwege de ruimtelijke mogelijkheden en de centrale ligging.

Volleybalvereniging Vocasa geeft aan dat voor de club renovatie van de huidige hal in Neerbosch-Oost gewenst is. Het college zal hier voorstellen voor ontwikkelen.
Wat het college betreft blijft basketbalvereniging De Magixx in Wijchen en wordt de Horstacker  omgevormd tot een hal ten behoeve van breedtesport. Een voorstel over de toekomst van sporthal de Horstacker volgt.

Financien
Het college gaat samen met de sportclubs een aantal mogelijkheden uitwerken, onderzoeken wat de kosten ervan zijn en komt dit voorjaar met concrete voorstellen bij het stedelijk voorzieningenplan.

Bron Gemeente Nijmegen

 
Nijmegen, 20 december 2011

College stopt voorbereidingen Topsport- en Innovatiepark

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2011 besloten de gemeenteraad voor te stellen te stoppen met de voorbereidingen van het Topsport- en Innovatiepark (TIP) dat in het Goffertpark zou moeten verrijzen. De gemeenteraad is per brief ingelicht.

De afgelopen maanden is diepgaand onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het TIP. Met de beoogde partners uit de medische sector (Universitair Medisch Centrum, Sint Maartenskliniek en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis), de sport (NEC, Vocasa, Magixx Playing for Kids Rights, Hazenkamp en Stichting Top Judo Nijmegen) en het onderwijs (HAN) zijn veel gesprekken gevoerd.

Medisch
De medische sector geeft aan nog steeds een meerwaarde te zien in samenwerking en zij onderschrijven de TIP-ambitie van harte. Maar ook geeft men aan nu met elkaar geen haalbaar plan voor het TIP te kunnen opstellen dat leidt tot concrete resultaten. Dit betekent dat aan een voorwaarde die de gemeenteraad heeft gesteld, te weten meerjarige huurcontracten cq een bijdrage in de investeringen, niet kan worden voldaan.
Ook bij deze instellingen speelt nadrukkelijk mee dat men te maken heeft met bezuinigingen en een concentratie op kerntaken.

Sport
Sportclubs geven de laatste tijd steeds meer signalen af dat het functioneren voor hen als sportvereniging steeds lastiger wordt. Dit in verband met de economische crisis in zijn algemeenheid en in relatie tot de sponsoring in het bijzonder.
Bij NEC zijn inmiddels de plannen voor uitbreiding van het stadion bijgesteld en gaat het college in gesprek over alternatieven voor een kwalitatieve verbetering van het stadion. Dit zou los van het TIP kunnen worden opgepakt.

Onderwijs
Het college was in gesprek met de HAN die de bereidheid had uitgesproken om mee te investeren in het vastgoed en mogelijk ook mee te gaan doen in de exploitatie. Deze gesprekken worden nu gestaakt. Wel zal het college in overleg met de HAN gaan onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn voor het realiseren van een toplocatie voor onderwijs met bijbehorende sportaccommodaties.

Gevolgen
Door het op dit moment ontbreken van geconcretiseerde plannen viel de basis onder de subsidieaanvragen bij EFRO en provincie (in totaal € 15 miljoen) voor een groot deel weg. Uit gesprekken met zowel EFRO als provincie bleek ook dat de kans op een substantiële financiële bijdrage klein was, mede ook door het grote aantal subsidieaanvragen.

Tenslotte heeft de economische crisis consequenties voor de financiële positie van Nijmegen. Dit heeft ook een rol gespeeld in de beslissing om niet door te gaan met het TIP.

Al deze factoren bij elkaar opgeteld maakten de haalbaarheid van het TIP in de ogen van het college niet meer mogelijk.
In januari zal het college een uitgebreide toelichting geven op de afgelopen maanden en een voorstel hoe om te gaan met de (financiële) gevolgen van dit besluit naar de raad sturen.
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen