Flinke toename aantal startende bedrijven

KvK-150-100
 
Arnhem, 22 april 2010
 
Flinke toename aantal startende bedrijven in Centraal Gelderland

Het aantal startende bedrijven in Centraal Gelderland is in het eerste kwartaal van 2010 opnieuw gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Daarnaast nam het aantal nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen toe, evenals het aantal opheffingen. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de cijfers van Centraal Gelderland over het eerste kwartaal van 2010.

Starters
Het totaal aantal startende bedrijven in het werkgebied van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (regio’s: de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de Achterhoek en West-Veluwe) is in het eerste kwartaal van 2010 toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in het vorige jaar. In totaal hebben 1.995 starters zich in het eerste kwartaal van dit jaar ingeschreven in het Handelsregister. In dezelfde periode van 2009 waren dit er 1.766. Dit betekent dat het aantal startende ondernemingen met 13,0% is gestegen. Met name de sectoren landbouw en visserij, de groothandel, de horeca en de dienstverlenende sectoren kennen een relatief sterke groei van het aantal startende ondernemingen. In de bouw- en de transportsector daarentegen nam het aantal startende bedrijven af. In vergelijking met de landelijke cijfers presteert Centraal Gelderland iets beter. Landelijk stijgt het aantal startende ondernemingen met 12,8%. Als wordt gekeken naar de drie deelregio’s, dan valt op dat deze alle drie boven het landelijk gemiddelde presteren. In de regio West-Veluwe is de toename het hoogst.

Overige oprichtingen en opheffingen
Het aantal overige oprichtingen (=nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen) vertoonde een toename ten opzichte van het vorige jaar. Daar waar het aantal oprichtingen in het eerste kwartaal van 2009 nog 800 bedroeg, werden in het eerste kwartaal van 2010 819 oprichtingen in het handelsregister geregistreerd.

Het aantal opheffingen in Centraal Gelderland kwam in het eerste kwartaal van 2010 uit op 1.427 bedrijven. Ten opzichte van de maanden in het eerste kwartaal van 2009 betekent dit een toename van 11,8%. In absolute en relatieve zin werd in de sector algemene dienstverlening de grootste toename van het aantal opheffingen geregistreerd. In met name de branche ´gezondheidszorg en welzijn` vindt deze toename plaats. De landelijke cijfers laten een iets minder sterke toename zien: hier steeg het aantal opheffingen met 9,4% ten opzichte van het vorige jaar. In Centraal Gelderland is de stijging van het aantal opheffingen het grootst in de regio Stadsregio (+19,2%), gevolgd door de regio West Veluwe (+7,9%). Opvallend is dat er in de Achterhoek sprake is van een daling van het aantal opheffingen met 10,1%.

Faillissementen
Waar het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2009 nog flink last had van de economische crisis, kent het eerste kwartaal van 2010 een daling. In het eerste kwartaal van 2009 gingen 137 bedrijven in Centraal Gelderland failliet. In 2010 zijn dit er 97, wat een daling van 29,2% is (daling landelijk = 10,2%). In de transportsector en de facilitaire dienstverlening is het aantal faillissementen licht toegenomen. In de bouw is het aantal failliete bedrijven gelijk gebleven. In de overige sectoren is sprake van een daling van de faillissementen. De daling is het sterkst in de persoonlijke dienstverlening, de detailhandel, de horeca en de financiële dienstverlening. Het aantal schuldsaneringen en surseances nam toe van 26 in het eerste kwartaal van 2009 naar 29 in het eerste kwartaal van 2010.

Aanwas
De aanwas ((saldo startende bedrijven +/+ oprichtingen) -/- opheffingen) van bedrijven in de regio Centraal Gelderland is positief met een toename van 97 bedrijven. De groei van het aantal bedrijven is in de periode januari tot en met maart 2010 toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2009 (+7,5%). Vooral de detailhandel en de groothandel hebben de aanwas zien toenemen. Van een negatieve aanwas was vooral sprake in de sectoren bouw en vervoer. In Centraal Gelderland is de toename van de aanwas het grootst in de regio Achterhoek (+27,5%), gevolgd door de West-Veluwe (+22,8%). In de Stadsregio Arnhem Nijmegen is sprake van een bescheiden toename van de aanwas (+3,1%).
 
Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen