Bestemmingsplan ‘Skaeve Huse’ Weezenhof

Nijmegen, 26 maart 2020

Bestemmingsplan ‘Skaeve Huse’ Dukenburg naar volgende fase

Het bestemmingsplan dat Skaeve Huse mogelijk maakt aan de rand van Dukenburg, is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Als ook de gemeenteraad akkoord gaat met het bestemmingsplan, zal het plan ter inzage worden gelegd. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan in mei, zodra de situatie rondom het corona-virus het vervolg van de procedure toelaat. Er zal dan ook een informatie- en inspraakbijeenkomst worden gehouden over het bestemmingsplan.

In 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. Uit de zienswijzen die daarop binnen zijn gekomen, bleken onder andere zorgen over de begeleiding en veiligheid rondom de bijzondere woonvoorzieningen bij de Weezenhof. In overleg met de wijk is daarom eerder een buurtbeheerplan opgesteld. Samen met het Platform Weezenhof zal dit verder uitgewerkt worden.

Nu het college van b&w het bestemmingsplan heeft vastgesteld, zal het aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Agendering is nog niet precies duidelijk, o.a. vanwege de huidige corona-crisis. Burgemeester en wethouders hechten aan zorgvuldige communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden. De corona-crisis is daarbij een complicerende factor. Het college en de gemeenteraad zullen later bepalen hoe en wanneer de vervolgstappen voor de planprocedure zullen plaats vinden.

Skaeve Huse is een bijzondere woonvoorziening voor kwetsbare individuen die in reguliere woonsituaties niet op hun plek zijn. Veiligheid en begeleiding van zowel de bewoners als de omwonenden zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen