Schade door defecte stuw bij Grave?

18 januari 2017

Schade door defecte stuw bij Grave groter dan gedacht

Werkgeversverenigingen in Gelderland en Limburg schatten in dat de gevolgen voor het bedrijfsleven van de defecte stuw bij Grave groter zijn dan gedacht. Om de urgentie te benadrukken willen de verenigingen de economische impact zichtbaar maken. Zij pleiten voor een snelle oplossing en tegelijkertijd voor een fonds om bedrijven die schade lijden te ondersteunen.

Door de kapotte stuw is de belangrijkste vaarweg naar het zuiden niet toegankelijk. Rijkswaterstaat gaf in eerste instantie aan ‘enkele dagen’ nodig te hebben voor een oplossing maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger. Op dit moment is nog een deel van het scheepvaartverkeer gestremd. Tussen Sluis Weurt en losplaats Malden in Nijmegen is weer beperkt scheepvaartverkeer mogelijk, maar het Maas-Waalkanaal tussen de Noorderkanaalhaven in Nijmegen en sluis Heumen richting de Maas blijft tot nader bericht gestremd. Rijkswaterstaat verwacht dat de tijdelijke dam dinsdag 24 januari klaar is en de scheepvaart hervat kan worden.

Intussen neemt de druk op de bedrijven, die mede afhankelijk zijn van water, toe. Bedrijven zijn enorm getroffen door de aanvaring, honderden bedrijven hebben te maken met vertraging in de aan- en afvoer van goederen en grondstoffen, werknemers kunnen hun werkzaamheden niet meer uitvoeren en bedrijven betalen o.a. meerkosten om toch te kunnen leveren. Daarnaast zullen bedrijven gaan uitwijken naar de weg als modaliteit, wat weer voor andere problemen gaat zorgen.

VNO-NCW Midden, EVO Fenedex en de LWV zijn van mening dat dit een complexe situatie betreft en dat de economische schade veel groter is dan gedacht. In navolging van de LWV (VNO-NCW in Limburg) vraagt VNO-NCW Midden het Gelderse bedrijfsleven dat schade ondervindt door de lage waterstand en stremming een enquête in te vullen. De vragenlijst is via de nieuwspagina op de website van de vereniging bereikbaar.

Bron VNO-NCW – Business Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen