Nijmegen brengt ruimtelijke ambities in kaart

Nijmegen, 13 oktober 2009
 
Nijmegen brengt ruimtelijke ambities in kaart

Hoe ziet Nijmegen er in 2030 uit en welke ontwikkelingen zullen daar in welke volgorde aan bijdragen? In de Structuurvisie zijn de ruimtelijke gevolgen van bestaand beleid voor heel Nijmegen in kaart gebracht. Het laat zien hoe zaken als wonen, werken, sport, cultuur en onderwijs een plek krijgen in de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Ontwerp Structuurvisie vrijgegeven voor inspraak.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet iedere gemeente over één of meerdere structuurvisies beschikken die het hele grondgebied dekken. Het Nijmeegs college heeft ervoor gekozen één integrale Structuurvisie op te stellen. Deze visie is de opvolger van het Kansenboek en is onder meer nodig als basis voor alle gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarnaast ondersteunt het de gemeente in de aanvraag van subsidies en geeft het richting aan ruimtelijke ontwikkeling door zowel ontwikkelaars, bedrijven als burgers. Voor de Structuurvisie is geen nieuw beleid ontwikkeld. Alleen de ruimtelijke gevolgen van vaststaand beleid zijn er in samengebracht.

In de Structuurvisie staat een drietal kwaliteitsuitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkelingen centraal:
• nieuwe ontwikkelingen met respect inpassen;
• huidige woon- en verblijfskwaliteiten ontzien door enerzijds concentratie op bestaande drukke locaties en vervoersassen en anderzijds ontwikkeling van de extensieve gebieden om ze meer bij de stad te betrekken;
• typisch Nijmeegse kenmerken versterken.
Bovendien zijn drie accenten genoemd die een rol spelen bij álle ruimtelijke ontwikkelingen en ambities: Bruisende Stad, Verleden Verbeeld en Stad in Balans.

De Nijmeegse Structuurvisie beschrijft de zes ruimtelijke ambities waaraan de stad de komende jaren werkt. Daarbij gaat het om:

1) Nijmegen omarmt de Waal met de Waalsprong, de Dijkteruglegging, de Stadsbrug, het Waalfront, Veur-Lent, De Stelt en Hof van Holland;

2) Betrouwbare bereikbaarheid met duurzame vervoerswijzen, waarbij de investeringen in zowel de bereikbaarheid per auto als met trein, tram, bus en fiets centraal staan (onder meer de Stadsbrug, een netwerk voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en aanleg van transferia en parkeergarages);

3) Multifunctionele knopen met een eigen identiteit: de ontwikkeling van gebieden met een combinatie van kantoren, horeca, grote winkels, culturele en sportvoorzieningen en woningen voor specifieke doelgroepen (Heijendaal, Winkelsteeg, centraal station, Brabantse Poort, Lent en Ressen);

4) Meer ruimte voor groen en water: nieuwe regionale en stadsparken, meer ruimte voor de Waal, de versterking van de groene stadsranden en ‘watersensitieve wijken’ (Park West, Park Lingezegen en Driehuizen, Landschapszone, Natuurcentrum en een duurzaam watersysteem in de Waalsprong).

5) Wonen in sterke, ongedeelde, levensloopbestendige wijken: voldoende variatie in huur en koop, woningtypen en prijsklassen, goed toegankelijk en met voldoende voorzieningen en een wijkservicepunt (zo’n 10.000 nieuwe woningen in onder andere Groot Oosterhout en Waalfront, 1.300 studentenwoningen, wijkservicepunten en woonservicegebieden, voorzieningenharten en herstructurering in Waterkwartier en Willemskwartier, diverse wijkverbeterprojecten, bijvoorbeeld in Hatert en Dukenburg).

6) Vitale werkgebieden, kansen voor bedrijvigheid: zorgen voor een goed ondernemersklimaat met voldoende en goede werklocaties (zoveel mogelijk op bestaand bedrijventerrein), om zo bedrijven te trekken die de economische structuur versterken. Een historische binnenstad met een goede mix van economische en culturele activiteiten. Nieuwe horeca zoveel mogelijk in horeca-accentgebieden (kwaliteitsimpuls ringstraten en Plein ‘44, nieuw stadsdeelcentrum in de Waalsprong en buurtwinkelcentra, ontwikkeling Novio Tech Campus Nijmegen en het Topsport- en Innovatiepark; herstructurering Noord Oost Kanaalhavens tot Mercuriuspark en afronding industriegebied Bijsterhuizen).De Ontwerp Structuurvisie ligt van woensdag 14 oktober t/m woensdag 25 november 2009 ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis in de Stadswinkel en is digitaal te vinden op www.nijmegen.nl
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen