Proef ROC-parkeren gestaakt

Nijmegen, 27 juni 2011

Proef parkeren voor ondernemers bij ROC gestaakt

De gemeente Nijmegen stopt met de parkeerproef waarbij ondernemers parkeren op het terrein van het ROC naast het station. Op die manier zouden er meer parkeerplekken voor bezoekers van de binnenstad vrij komen. De proef wordt afgeblazen omdat er onvoldoende belangstelling voor is. De proef, bedoeld voor zakelijke p-vergunninghouders in het centrumgebied C en D, startte in april en zou een jaar duren.

Onderdeel van de proef was dat de ondernemers hun 7daagse vergunning zouden moeten verruilen voor een 5daagse vergunning. Hierdoor zouden met name op de momenten van piekdrukte (koopavonden, zaterdagen en koopzondagen) de ondernemers kunnen uitwijken naar het ROC-terrein om zodoende ruimte vrij te maken voor hun clientèle. Vanwege het gebrek aan animo is het intrekken van de 7daagse parkeervergunningen met ingang van 1 augustus weer van de baan. De gemeente Nijmegen informeert op korte termijn de betrokken ondernemers over de mogelijkheid om de 7daagse vergunning terug te krijgen. Het stoppen van de parkeerproef is in overleg met zowel de initiatiefnemer het Huis voor de Binnenstad als het ROC Nijmegen gebeurd.

Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 8 maart 2010

Proef ROC-parkeren:
gastvrije binnenstadondernemer maakt plek voor eigen klanten

Op initiatief van het Huis voor de Binnenstad en in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen en ROC Nijmegen gaat vanaf 1 april 2011 de pilot ROC-parkeren van start. Doel van de proef is dat ondernemers met een zakelijke parkeervergunning in gebied C en D (grofweg het ringstratengebied) parkeerruimte vrijmaken voor hun eigen klanten en andere bezoekers van de binnenstad. Dit doen ze door op koopavond, zaterdag en koopzondag bij de hoofdvestiging van ROC Nijmegen bij station Nijmegen te parkeren. Op deze manier worden in de binnenstad circa 110 extra parkeerplekken voor bezoekers vrijgemaakt.
 

Het parkeerterrein van ROC Nijmegen bij station Nijmegen bevindt zich op loopafstand van de binnenstad maar staat op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen grotendeels leeg, terwijl juist dan sprake is van extra vraag aan parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad. Kortom; als winkeliers, restauranthouders en andere ondernemers op deze piekmomenten op het ROC-terrein parkeren, creëren zij extra parkeerruimte voor hun eigen klanten. Op deze manier kunnen in gebied C en D circa 110 extra parkeerplekken voor bezoekers worden gecreëerd.

De gemeente Nijmegen zet daarom op verzoek van Huis voor de Binnenstad per 1 april 2011 de huidige 7-daagse parkeervergunningen in gebied C en D om naar een 5-daagse vergunning. De 5-daagse vergunning is alleen geldig op werkdagen (ma t/m vrijdag). Voor de koopavond, zaterdag en koopzondag kunnen de ondernemers een parkeerabonnement afsluiten met ROC Nijmegen. In totaliteit zijn ze iets goedkoper uit.

Het betreft een pilot van één jaar. Na een evaluatie van de proef zal worden besloten of het openstellen van het parkeerterrein bij ROC Nijmegen al dan niet wordt voortgezet of kan worden uitgebreid. De gemeente Nijmegen en Huis voor de Binnenstad bekijken het komende jaar daarom ook of er aan de oostzijde van het centrum een parkeergelegenheid voorhanden is die in de toekomst op piekmomenten wellicht kan worden ingezet voor vergunninghouders. Indien volgend jaar wordt besloten dat de proef niet wordt voortgezet, kunnen de vergunninghouders in gebied C en D hun 7-daagse vergunning weer terugkrijgen.

Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 8 oktober 2010

Start parkeerproef ROC schuift door naar 2011

De parkeerproef bij ROC Nijmegen schuift door naar april 2011. Het doel van de proef is dat ondernemers in de binnenstad parkeerruimte vrijmaken voor hun bezoekers door op piekmomenten bij het ROC Nijmegen te parkeren. Om dit initiatief tot een succes te maken willen de partners in het project (Huis voor de Binnenstad, ROC Nijmegen en de gemeente) meer tijd nemen voor een zorgvuldige communicatie richting ondernemers in de binnenstad, en een aantal van hun belangenbehartigers.

De Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen (inmiddels onderdeel van het Huis voor de Binnenstad) heeft in 2009 het idee geopperd om het parkeerterrein van het ROC bij station Nijmegen in te zetten voor het parkeren van zakelijke vergunninghouders op koopavond, zaterdag en koopzondag. Het parkeerterrein van deze onderwijsinstelling staat op deze momenten grotendeels leeg, terwijl er dan juist een tekort is aan parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad. Kortom: als winkeliers, restauranthouders en andere ondernemers op deze piekmomenten op het ROC-terrein parkeren, creëren zij extra parkeerruimte voor hun eigen klanten.

De gemeente Nijmegen en ROC Nijmegen staan sympathiek ten aanzien van dit plan. De gemeente heeft daarom gezorgd voor een ontheffing op het vigerende bestemmingsplan bij het ROC. Deze ontheffing maakt het mogelijk dat het parkeerterrein bij het ROC vanaf 1 oktober 2010 bij wijze van proef niet alleen door het eigen personeel, maar (tegen betaling) ook door derden gebruikt mag worden. Daarnaast is de gemeente bereid mee te werken aan het verzoek van het Huis voor de Binnenstad om de 7-daagse parkeervergunning van circa 100 ondernemers in vergunninggebied C en D om te zetten naar een 5-daagse parkeervergunning. Deze 5-daagse vergunning is alleen geldig op werkdagen. Voor de koopavond, zaterdag en koopzondag sluiten de ondernemers vervolgens een parkeerabonnement af met het ROC Nijmegen.

In overleg met het Huis voor de Binnenstad is nu besloten om het omzetten van de 7-daagse vergunningen naar 5-daagse vergunningen door te schuiven naar 1 april 2011. Dit biedt de kans om het parkeeraanbod van het ROC de komende maanden zorgvuldig te communiceren met de betreffende vergunninghouders. Daarnaast stel het de partners in het onlangs opgerichte Huis voor de Binnenstad in de gelegenheid om de parkeerproef goed af te stemmen. Vereniging Binnenstad Ondernemers Nijmegen, Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot Nijmegen, Cultuur Netwerk Nijmegen en Federatie Ringstraten Nijmegen zijn partners in het Huis voor de Binnenstad.

In eerste instantie gaat het om een pilot van één jaar. Na een evaluatie van de proef zal worden besloten of het openstellen van het parkeerterrein bij ROC Nijmegen wordt voortgezet en kan worden uitgebreid.

Bron Gemeente Nijmegen

  
 
Nijmegen, 18 februari 2010

Parkeerproef ondernemers bij ROC kan na de zomer starten

De gemeente Nijmegen werkt mee aan het initiatief van Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen om binnenstadsondernemers met een 7-daagse parkeervergunning hun auto op koopavond, zaterdag en koopzondag bij het ROC Nijmegen te laten parkeren. Gebruik van het parkeerterrein van het ROC kan op piekmomenten circa 100 extra parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad creëren. In eerste instantie gaat het om een proef van een jaar.

Stichting Binnenstadsmanagement heeft in april 2009 bij de gemeente het idee geopperd om het parkeerterrein achter het ROC in te zetten voor het parkeren van zakelijke vergunninghouders op koopavond, zaterdag en koopzondag. Het parkeerterrein van deze onderwijsinstelling staat op deze momenten grotendeels leeg.

De gemeente vindt dit een sympathiek plan. Omdat het bestemmingsplan echter niet toestaat dat het ROC zijn parkeerplaats aan derden verhuurt, moest eerst onderzocht worden hoe het idee toch gerealiseerd kon worden. Op basis van dit wensenpakket heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een procedure te starten in het kader van de wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze procedure is nodig om een tijdelijke ontheffing van 5 jaar te verlenen op het vigerende bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, kan het ROC direct na de zomer zijn parkeerterrein openstellen voor externe gebruikers. In eerste instantie gaat het daarbij om zakelijke vergunninghouders uit parkeergebied C en D, die een zevendaagse vergunning hebben. Het gaat hierbij om circa 100 ondernemers. Zij krijgen het aanbod om op de piekmomenten gebruik te maken van de parkeerplaatsen bij het ROC.

Als de betreffende vergunninghouders en het ROC Nijmegen tot een akkoord zijn gekomen over het gebruik van het parkeerterrein dan zal de gemeente vanaf 1 oktober de 7-daagse parkeervergunningen van deze ondernemers omzetten in een goedkopere 5-daagse vergunning. De Stichting Binnenstadsmanagement zal een coördinerende rol in dit traject spelen.

In eerste instantie gaat het om een pilot van één jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats waarna een besluit genomen wordt over de voortzetting.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen