Gemeente snoeit in regelgeving

Nijmegen, 5 april 2011

Nijmegen vereenvoudigt spelregels voor 18 gemeentelijke producten

Gemeentelijke regelgeving is vaak onnodig uitgebreid en ingewikkeld. Ook Gemeente
Nijmegen is op onderdelen doorgeschoten in regels en regelingen. Daarom vereenvoudigt
Nijmegen de spelregels voor 18 gemeentelijke producten. Zo worden de flyervergunning
en de ventvergunning afgeschaft. Ook wordt de vergunnings- en meldingsplicht voor
sloopafval zonder asbest tot 30m3 afgeschaft.

Een aantal andere gemeentelijke vergunningen wordt omgezet in algemene regeis, bijvoorbeeid het ophangen van spandoeken boven de weg. Voor het organiseren van een bingo geiden alleen nog maar
aigemene regeis en is geen melding meer nodig. Het maandelijkse vragenformulier om het
recht op uitkering te behouden, wordt ingekort. Ook voor een aantal andere producten
wordt de (aanvraag)procedure makkelijker gemaakt.

De meeste producten worden geregeld via de A(lgemeen) P(laatselijke) V(erordening), waar de
gemeenteraad een besluit over moet nemen. Dit gebeurt in juni van dit jaar. De beschreven
veranderingen gaan dan dus in.
De 18 vereenvoudigde producten maken onderdeel uit van een totaalpakket van 32
gemeentelijke producten dat dit jaar wordt aangepakt. Voor de resterende 14 wordt op dit
moment onderzocht welke regels geschrapt kunnen worden. Ook deze vereenvoudiging wordt
nog dit Jaar gerealiseerd.
Bij het vaststellen van de regels waar in gesnoeid kan worden, maakt Nijmegen gebruik van best
practices van andere gemeenten. Daarnaast is er gesproken met een vertegenwoordiging van het
bedrijfsleven en met diverse klantenpanels.

Een overzicht van alle 18 producten is te vinden op www.nijmegen.nl, onder gemeente/stadswinkel.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen