Parkeervisie Nijmegen – reageer

Nijmegen, 10 januari 2012

Nieuwe parkeernota:
meer ruimte voor bezoekers én vergunninghouders

Meer ruimte voor parkerende bezoekers én bewoners van de binnenstad, maatwerk qua betaaltijden in de wijken, verhoging van het aantal uit te geven parkeervergunningen, en een beter parkeerverwijssysteem. Dat is in een notendop de ambitie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Hoe deze ambitie gerealiseerd kan worden staat beschreven in de concept-parkeernota ‘Kiezen èn Delen’ die vandaag is vrijgegeven voor de inspraak.

De concept-nota geldt voor de periode 2012-2016, en is tot stand gekomen in overleg met een externe klankbordgroep. Ook is input vergaard via de website www.nijmegen.nl/parkeervisie. Meer dan 200 mensen namen in november de moeite om op deze website mee te denken over het parkeerbeleid in Nijmegen. Samen waren zij goed voor ruim 400 reacties.
Eén van de meest besproken onderwerpen op de website én in de klankbordgroep is het gegeven dat het in de avonduren vaak lastig is voor bewoners en bezoekers van de binnenstad en de omliggende woongebieden om op straat een vrije parkeerplek te vinden. Tegelijkertijd kennen de voor binnenstadsbezoekers gebouwde parkeergarages in de avonduren een lage bezettingsgraad. Daarnaast ervaren bewoners soms geluidsoverlast van binnenstadbezoekers die ’s avonds laat of ’s nachts met hun auto vertrekken.

Om dit probleem op te lossen stelt het college voor om het avond- en nachttarief van de Nijmeegse parkeergarages te verlagen naar € 0,50 per uur. Dit, in combinatie met uitbreiding van de betaaltijden in het centrum en de omliggende schil tot 23.00 uur, moet bezoekers van de Nijmeegse binnenstad verleiden om ’s avonds niet langer op straat maar in de parkeergarages te parkeren. Hierdoor wordt het makkelijker voor bewoners van het centrum en de schil eromheen om in de avonduren een parkeerplek in de buurt van hun woning te vinden. Ook leidt dit tot minder geluidsoverlast voor bewoners van binnenstadsbezoekers die ’s avonds laat of ’s nachts met hun auto vertrekken.

Tot slot draagt het ook bij aan een betere benutting van de beschikbare parkeervoorzieningen in de stad. Parkeertellingen laten zien dat, mede dankzij de bouw van 2 nieuwe parkeergarages voor bezoekers van het centrum (Keizer Karelgarage en garage De Oude Stad), voldoende parkeergelegenheid is in en rond de binnenstad. Naast een goedkoop avondtarief voor de garages, wil het college daarom ook investeren in een beter parkeerverwijssysteem. Ingebruikname daarvan staat gepland voor 2013, als ook de Stadsbrug gereed is. Ook ziet het college toekomst in de ontwikkeling van een speciale smartphone-app waarmee gebruikers van een smartphone kunnen zien waar ze in de Nijmeegse binnenstad een vrije parkeerplek kunnen vinden.

In de nota zijn ook diverse andere maatregelen opgenomen, zoals:
– Uitgifte van meer vergunningen voor bewoners en bedrijven binnen het roadbarriergebied (vergunninggebied B).
– Afschaffen van de beperkingen op het aantal te verstrekken zakelijke parkeervergunningen aan bedrijven buiten het centrum.
– Samenvoeging vergunningzones A, C en D tot één groot centrumgebied. Zo ontstaan meer mogelijkheden voor vergunninghouders om hun auto te parkeren. Het roadbarriergebied (gebied B) blijft gehandhaafd als apart vergunninggebied.
– Beter faciliteren van winkelend publiek door het vergunningparkeren in een aantal ringstraten met veel winkels pas na 17.00 uur (tot 11 uur ’s ochtends) toe te staan.
– Stimuleren van parkeren op afstand d.m.v. nieuwe transferia aan de west- en zuidzijde van de stad.
– Maatwerk in woonwijken d.m.v. variabele betaaltijden.
– D.m.v. betere marketing o.a. meer aandacht voor de real-time parkeertarieven (nooit meer betalen dan de werkelijk verbruikte parkeertijd) in Nijmegen en GSM-parkeren. Dit i.s.m. Huis voor de Binnenstad, winkeliers en horeca.
– GSM-parkeren ook in parkeergarages mogelijk maken.
– Betaalde blauwe zones bij kleinere wijkwinkelcentra (maximale parkeerduur van 2 uur tegen een tarief van € 0,50 per uur).
– Digitalisering bezoekersvergunningen.
– Onderzoek naar haalbaarheid tweerichtingen fietsverkeer in de Ringstraten dmv het op termijn opheffen van parkeerplaatsen aan één zijde van de ringstraten.
– Overleg met eigenaren parkeergarage Winkelcentrum Dukenburg over openstelling in de avonduren voor omwonenden.
– Proef met reserveren van parkeerplekken in de Eiermarktgarage.
– Onderzoek naar dubbelgebruik vergunninghouderplekken tijdens winkeltijden.

De komende 4 weken kan iedereen zijn of haar mening geven over de concept-parkeernota. Deze ligt ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, en staat vanaf vandaag ook op www.nijmegen.nl/parkeervisie.

Op basis van de reacties stelt het college een definitieve parkeernota vast. Die wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, gaat het nieuwe parkeerbeleid in op 1 april 2012. Schriftelijke inspraakreactie kunnen tot en met 7 februari 2012 gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, Postbus 9105 6500 HG Nijmegen. Wie dat wil kan ook op www.nijmegen.nl/parkeervisie in gesprek met de gemeente over de concept-nota. Meepraten kan ook via twitter: #P024.

Om mensen de gelegenheid te bieden live een toelichting te krijgen op de concept-Parkeernota organiseert de gemeente samen met Lux op 24 januari een debat. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van Lux.
 
Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 22 november 2011

Gemeente gaat aan de slag met input over parkeerbeleid

Ruim 200 leden die samen al meer dan 400 reacties hebben achtergelaten. Dat is de oogst van 3 weken online discussie over het gemeentelijke parkeerbeleid op de website www.nijmegen.nl/parkeervisie. De reacties op de website worden de komende tijd verwerkt en gebruikt als input voor het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen.

Het discussieforum op de website is opgezet als een netwerksite en staat open voor iedereen. Deelnemers konden, nadat ze een profiel hebben aangemaakt, reageren op stellingen, knelpunten benoemen en oplossingen aandragen. Ook konden ze in gesprek met andere bezoekers en medewerkers van de gemeente over het gemeentelijk parkeerbeleid.

Onderwerpen die op de website zijn besproken, zijn onder andere de vraag hoe de beschikbare parkeercapaciteit op straat en in parkeergarages beter benut kan worden, en de voor- en nadelen van het uitbreiden van exclusieve vergunninghouderplekken versus dubbelgebruik door bewoners en bezoekers van de binnenstad.

Waar mogelijk worden de ideeën die de website oplevert gebruikt als input voor de nieuwe Parkeernota van de gemeente. Deze wordt naar verwachting eind december vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, en vrijgegeven voor de inspraak. De nota wordt dan ook op de website geplaatst, zodat de deelnemers van de site ook feedback kunnen geven.

Vervolgens stelt het college de Parkeernota begin 2012 definitief vast, en biedt de nota dan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het nieuwe parkeerbeleid gaat naar verwachting in april 2012 in.

Naast de website wordt ook door middel van een klankbordgroep input vergaard voor het nieuwe parkeerbeleid. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen zoals de Kamer van Koophandel, Huis voor de Binnenstad, de instellingen op de campus Heyendaal, Milieudefensie, Fietsersbond, ROVER en vertegenwoordigers van wijken en stadsdelen.
 
Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 9 november 2011

Nijmegenaren praten volop mee over parkeerbeleid

141 leden die samen al meer dan 200 reacties hebben achtergelaten. Dat is in een notendop de oogst nadat een week geleden op 1 november de website www.nijmegen.nl/parkeervisie online ging. Nijmegenaren en andere geïnteresseerden kunnen op de site nog tot en met 20 november meedenken over het toekomstige parkeerbeleid in de stad.

Het discussieforum op www.nijmegen.nl/parkeervisie is opgezet als een netwerksite en staat open voor iedereen. Deelnemers kunnen, nadat ze een profiel hebben aangemaakt, reageren op stellingen, knelpunten benoemen en oplossingen aandragen. Ook kunnen ze in gesprek met andere bezoekers en medewerkers van de gemeente over het gemeentelijk parkeerbeleid.

Ideeën en suggesties die tot nu toe zijn gedaan, zijn bijvoorbeeld het verruimen van de parkeertijden in de avonduren, opofferen van openbare parkeerplekken op straat ten faveure van exclusieve vergunninghoudersplekken, en het openstellen van de parkeergarage onder winkelcentrum Dukenburg in de avonduren.

Waar mogelijk worden de ideeën die www.nijmegen.nl/parkeervisie oplevert gebruikt als input voor de Parkeervisie. De Parkeervisie wordt begin 2012 aan de gemeenteraad aangeboden en dient als basis voor het Nijmeegse parkeerbeleid van de komende jaren.

Naast de website wordt ook door middel van een klankbordgroep input vergaard voor het nieuwe parkeerbeleid. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen zoals de Kamer van Koophandel, Huis voor de Binnenstad, de instellingen op de campus Heyendaal, Milieudefensie, Fietsersbond, ROVER en vertegenwoordigers van wijken en stadsdelen.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, wordt het bestaan van de website www.nijmegen.nl/parkeervisie onder meer onder de aandacht gebracht via sociale media als twitter (#P024). Andere middelen die zijn ingezet zijn een brief aan alle vergunninghouders, stickers op alle parkeerautomaten op straat, en posters in de Nijmeegse parkeergarages.
 
Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 31 oktober 2010

Praat mee over parkeren in Nijmegen via nijmegen.nl/parkeervisie

Zijn er voldoende parkeerplaatsen in het centrum van Nijmegen? Hoe verhouden de parkeertarieven zich met steden van vergelijkbare omvang? Zijn parkeerfaciliteiten goed bereikbaar en stelt de gemeente wel voldoende vergunningen beschikbaar voor bewoners en bedrijven in het centrum? Wie over deze en andere parkeergerelateerde onderwerpen wil meepraten kan van 1 tot en met 20 november terecht op nijmegen.nl/parkeervisie.

Iedereen die dat wil kan zich op deze site aanmelden en vervolgens meepraten over het parkeerbeleid van de gemeente. Deelnemers kunnen op de site reageren op stellingen, knelpunten benoemen en oplossingen aandragen, en in gesprek met elkaar en de gemeente over het parkeerbeleid van de gemeente. De ideeën en suggesties die dit oplevert worden gebruikt als input voor de nieuwe Parkeervisie. Deze nota wordt begin 2012 aan de gemeenteraad aangeboden en dient als basis voor het Nijmeegse parkeerbeleid van de komende jaren.

Het discussieforum op nijmegen.nl/parkeervisie is opgezet als een netwerksite en staat open voor iedereen. Deelnemers kunnen, nadat ze een profiel hebben aangemaakt, tot en met 20 november met elkaar en met medewerkers van de afdeling Mobiliteit in gesprek over het toekomstige parkeerbeleid in Nijmegen.

Waar mogelijk worden de ideeën die dit oplevert gebruikt als input voor de Parkeervisie. Of een idee/suggestie wordt overgenomen hangt mede af van de vraag of het bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van het parkeren in het centrum, het effect op zaken als leefbaarheid en aantrekkingskracht van de binnenstad, en of de maatregel uitvoerbaar en betaalbaar is.

Naast de website wordt ook door middel van een klankbordgroep input vergaard voor het nieuwe parkeerbeleid. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen zoals de Kamer van Koophandel, Huis voor de Binnenstad, de instellingen op de campus Heyendaal, Milieudefensie, Fietsersbond, ROVER en vertegenwoordigers van wijken en stadsdelen.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, wordt het bestaan van de website www.nijmegen.nl/parkeervisie onder andere onder de aandacht gebracht via sociale media. Andere middelen die worden ingezet zijn een brief aan alle vergunninghouders, stickers op alle parkeerautomaten op straat, en posters in de Nijmeegse parkeergarages.

Bron Gemeente Nijmegen  –  www.nijmegen.nl/parkeervisie

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen