Ondernemersvertrouwen Gelderland in de lift

Arnhem, 8 december 2008

Omzetverwachting 1e kwartaal 2010 in Gelderland het hoogst

Ondernemersvertrouwen Gelderland zit weer in de lift

De economie heeft in jaren niet zo’n grote terugslag gekend als het afgelopen jaar. Er gloort echter wel licht aan het eind van de tunnel, voor het komend kwartaal, maar met name voor het komend jaar wordt met name in Centraal Gelderland een sterke verbetering verwacht in onder meer omzet- en exportontwikkeling. Dit wordt gevoed door een toenemend ondernemersvertrouwen. Dit blijkt uit de COEN waaraan in Centraal Gelderland bijna 800 bedrijven hebben meegedaan.

Afname dalende trend omzetontwikkeling
Sinds het vierde kwartaal van 2008 zijn er elk kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal meer bedrijven met een dalende dan met een stijgende omzet. Voor 2010 wordt hierin een omslag verwacht. Het resultaat in Centraal Gelderland ligt voor zowel de realisatie in het vierde kwartaal als voor de verwachtingen in 2010 boven het landelijk gemiddelde.
Bij het vergelijken van de prestaties van de provincies blijkt dat de provincies Utrecht en Gelderland de beste omzetresultaten verwachten in het eerste kwartaal, gevolgd door Noord-Brabant, Zuid-Holland en Flevoland.

Ondernemersvertrouwen 2010 stijgt in Centraal Gelderland
Het ondernemersvertrouwen in Centraal Gelderland kent na een flinke dip voor 2009 weer een stijging. Het ondernemersvertrouwen wordt bepaald door de som van het saldo van bedrijven die een toe- danwel afname verwachten van de omzet, export, investeringen en werkgelegenheid. Met name de verwachtingen over de omzet en export dragen bij aan de positieve waarde van het ondernemersvertrouwen. De investeringen en werkgelegenheid dragen positief noch negatief bij aan dit vertrouwen in Centraal Gelderland.

Wanneer het vertrouwen voor 2010 wordt bekeken per provincie valt op dat dit vertrouwen in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland het grootst is.

Belemmeringen
De bedrijven is ook gevraagd naar de productiebelemmeringen die zij ondervinden. Een vijfde van de bedrijven in Centraal Gelderland ervaart de onvoldoende vraag als een productiebelemmering. Landelijk is dit een derde van de bedrijven. Dit knelpunt wordt in de bouw het meest ervaren. Opvallend is daarnaast dat ook het tekort aan arbeidskrachten weer als een toenemend probleem wordt ervaren. In Centraal Gelderland ziet 20% van de bedrijven dit als een probleem en in Nederland 8%. In de vorige meting werd dit ‘slechts’ door 3% van de bedrijven in deze regio ervaren en door 2% van de bedrijven in Nederland. Deze tekorten worden met name ervaren in de detailhandel (seizoensinvloeden), landbouw en ‘verhuur van roerende goederen, IT en overige zakelijke dienstverlening’. Een derde genoemde belemmering (7%) is de financiële beperking. Dit argument is het meest genoemd in de groothandel, landbouw en horeca. Ondanks de genoemde beperkingen geeft daarnaast 45% van de bedrijven In Centraal Gelderland aan geen productiebeperkende belemmeringen te ervaren. In geheel Nederland is dit 41%.

Minder administratieve lasten door gezamenlijk conjunctuuronderzoek
De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is de opvolger van de ERBO, de voormalige conjunctuurenquête van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, EIB en CBS hebben gezamenlijk de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) geïnitieerd, opgebouwd rondom bestaande maandenquêtes van CBS en EIB. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Door de intensieve samenwerking dalen de administratieve lasten in verband met deze conjunctuurenquêtes met een kwart, terwijl de kwaliteit van de statistiek verbetert en de onderzoekskosten dalen.

Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen