Ondernemersfonds 2012

Nijmegen, 28 februari 2012

Toekenning subsidies Ondernemersfonds bekend

Burgemeester en wethouders hebben op advies de Taskforce Ondernemersfonds, een adviesorgaan van ondernemers, 16 subsidies toegekend en 1 aanvraag ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. In totaal waren er 39 aanvragen. Hierover heeft de Taskforce eind vorig jaar een unaniem advies uitgebracht. Het totaalbedrag van de toekenningen van subsidies is ruim € 900.000,- Enkele in het oog springende honoreringen zijn: RBT KAN € 67.000 (Cruisevaart), Stichting ACBN € 95.000 (Mariken Winterfeesten), Stichting NVON Cultuurfonds ca € 67.000 (Donjon), Ontwikkelpartnerschap Dutch Orthopaedic Expert Centre € 59.000 en Stichting Centrum voor Jonge Ondernemers € 50.000.
De bedrijvenverenigingen van Bijsterhuizen, TPN-West, De Winkelsteeg, Nijmegen-Zuid en winkelcentrum Dukenburg ontvangen bedragen van rond de 20.000 à 30.000 euro voor werklocatiemanagement.
Over een bedrag van bijna € 293.000,- voor Stichting Huis voor de Binnenstad is ook unaniem positief geadviseerd. Omdat het hier om een subsidie van meer dan €100.000 gaat, buigt de gemeenteraad zich hier nog over.

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de Nijmeegse economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid in de stad. Daarbij heeft het stadsbestuur focus aangebracht op de speerpunten semiconductors, health & technology, energie & milieu en toerisme waarvoor € 600.000 beschikbaar is. Daarnaast is voor het versterken van het organiserend vermogen van ondernemersverenigingen, Huis voor de Binnenstad, binnenstadspromotie, werklocaties en werklocatiemanagement € 400.000 gereserveerd.
Een belangrijk uitgangspunt van het Ondernemersfonds is dat het geld door ondernemers wordt toegewezen aan ondernemers voor projecten die economisch profijt opleveren voor meer ondernemers. De Taskforce Ondernemersfonds is het belangrijkste overleg- en adviesorgaan voor het college en de gemeenteraad op dit punt. De wethouder is bevoegd voor aanvragen tot en met €50.000, het college voor het tussengebied tot €100.000 en de gemeenteraad daarboven. Toetsing vindt plaats aan de hand van een gezamenlijk vastgesteld beleidskader.
De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van VNO/NCW, het Economisch Collectief Nijmegen, de Stichting Huis voor de Binnenstad, Industriële Kring Nijmegen en de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Bert Jeene is als wethouder economie adviserend lid. De taskforce initieert en werft ook zelf projecten om de gestelde doelen te bereiken. De taskforce laat zich op zijn beurt bijstaan door verschillende sleutelfiguren en deskundigen. Zo profiteert de stadseconomie optimaal van de aanwezige netwerken en kennis.

Het Ondernemersfonds was oorspronkelijk bedoeld voor een gerichte lastenverlichting voor het MKB en verbetering van het ondernemersklimaat in Nijmegen. Hierbij ging het in de periode 2006-2010 om jaarlijks €1,5 miljoen, betaald uit de OZB voor bedrijven. In het coalitieakkoord 2010-2014 is afgesproken dit fonds om te vormen waarbij €1 miljoen beschikbaar is voor stimulering en €0,5 miljoen structureel teruggegeven zou worden aan ondernemers door verlaging van de OZB voor bedrijven. Dit om Nijmegen ten opzichte van andere steden minder duur te maken voor ondernemers.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 15 maart 2011

Nieuwe focus voor Nijmeegs Ondernemersfonds

Semiconductors, health & technology, energie & milieu en toerisme. Projecten die zich hierop richten wil het College van burgemeester en wethouders de komende drie jaar ondersteunen vanuit het Ondernemersfonds. Daarnaast reserveert het stadsbestuur geld voor versterking van het organiserend vermogen van ondernemersverenigingen en voor binnenstadspromotie. Dat staat in een vandaag vastgesteld voorstel voor omvorming van het Ondernemersfonds.

Het Ondernemersfonds is oorspronkelijk bedoeld voor een gerichte lastenverlichting voor het MKB en verbetering van het ondernemersklimaat in Nijmegen. Hierbij ging het in de periode 2006-2010 om jaarlijks €1,5 miljoen, betaald uit de OZB voor bedrijven. In het coalitieakkoord 2010-2014 is afgesproken dit fonds om te vormen.

De omvorming houdt in dat meer wordt gefocust op de economische speerpunten van het college: semiconductors, health & technology, energie & milieu en toerisme. Voor projecten die zich hierop richten is € 600.000 beschikbaar. Daarnaast is € 400.000 gereserveerd voor subsidies aan werklocaties, werklocatiemanagement, Huis voor de Binnenstad en binnenstadspromotie. Dit moet bijdragen aan een versterking van het organiserend vermogen van de ondernemers in het centrum en van de verschillende bedrijvenverenigingen in de stad. Het geeft ondernemersverenigingen voor een periode van drie jaar zekerheid en versterkt de samenwerking tussen gemeente en ondernemers in onder meer het beheer van de openbare en private buitenruimte. Daarnaast wordt structureel € 500.000 teruggegeven aan de ondernemers door verlaging van de OZB voor bedrijven.

Een ander belangrijk uitgangspunt van het Ondernemersfonds is dat het door en voor ondernemers is. De Taskforce Ondernemersfonds blijft dan ook bestaan als belangrijk overleg- en adviesorgaan voor het college. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van VNO/NCW, het Economisch Collectief Nijmegen, de Stichting Huis voor de Binnenstad, Industriële Kring Nijmegen en de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. De Wethouder Economische Zaken is adviserend lid. De Taskforce zal ook zelf projecten initiëren of werven om de gestelde doelen te bereiken en zich hierin bij laten staan door verschillende sleutelfiguren en deskundigen. Zo wordt optimaal geprofiteerd van de aanwezige kennis en netwerken.

Met de Taskforce Ondernemersfonds is overeenstemming bereikt over de omvorming van het fonds. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 16 november 2010

Subsidies Ondernemersfonds 2010 verdeeld

Het geld uit het Ondernemersfonds Nijmegen 2010 is definitief verdeeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft subsidie toegekend aan achttien projecten, in totaal goed voor een bedrag van ruim 900.000 euro. De projecten variëren van een Masterclass Molecule to Man Imaging aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een techniekweek van de Industriële Kring Nijmegen tot aan de verwijdering van graffiti in de binnenstad en werklocatiemanagement.

In totaal zijn 37 aanvragen voor een bijdrage uit het Ondernemersfonds 2010 ingediend. Hiervan zijn 18 aanvragen gehonoreerd. Daarbij gaat het om:
– zeven projecten die betrekking hebben op de marketing en promotie van Nijmegen
– vijf projecten op het gebied van de fysieke bedrijfsomgeving op bedrijventerreinen en werklocatiemangement
– twee projecten in relatie tot de binnenstad
– een project in het kader van netwerken
– een project op het gebied van de creatieve stad
– een project binnen het thema onderwijs en arbeidsmarkt
– een project gericht op netwerken en innovatie.
Negentien projecten voldeden niet aan de criteria.

Het college van burgemeester en wethouders volgt hiermee het advies van de Taskforce Ondernemersfonds. Die adviseert het college volgens de subsidieverordening Ondernemersfonds en bestaat uit vertegenwoordigers van het Economisch Collectief Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO/NCW Arnhem-Nijmegen, Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. De Nijmeegse wethouder Economie is adviserend lid.

Het Ondernemersfonds Nijmegen is gestart in 2006. Het budget wordt ingezet om projecten te steunen die een economisch effect genereren en op die manier bijdragen aan het ondernemersklimaat in Nijmegen. Ook dit jaar was circa 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het restant wordt na verrekening ingezet voor lastenverlichting (OZB voor niet-woningen) en verwerkt in de stadsbegroting 2012-2015.

Voor meer informatie over de projecten die subsidie hebben ontvangen: www.ondernemersfondsnijmegen.nl 
  
Bron Gemeente Nijmegen
 
Rubriek Business
 

Nijmegen, 7 april 2010

Heeft u een goed project? Vraag subsidie bij het Ondernemersfonds!

Vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2010 is het Ondernemersfonds weer opengesteld voor subsidieaanvragen van ondernemers gevestigd in Nijmegen, voor projecten en werklocatieprogramma’s die bijdragen aan de versterking van de lokale economie.

Sinds de invoering van het Ondernemersfonds in 2006 is al meer dan € 5 miljoen subsidie verstrekt! Heeft u een idee waarmee u de Nijmeegse economie een impuls kunt geven, controleer dan of u kunt voldoen aan de voorwaarden voor de subsidieverstrekking en doe een beroep op het Ondernemersfonds. Er is in 2010 € 1,5 miljoen beschikbaar!
 
Bezoek www.ondernemersfondsnijmegen.nl  voor de voorwaarden of neem contact op met de coördinator van het Ondernemersfonds, Petra Kerkhof: 06-5083 4423

Bron Ondernemersfonds Nijmegen
 
 
Nijmegen, 19 januari 2010

Ondernemersfonds 2009: 1,2 miljoen subsidie voor 16 Nijmeegse projecten

Van kerstverlichting op de Waalkade, een Nijmeegs tangofestival en het Binnenstadshuis tot camerabeveiliging op een bedrijventerrein en een innovatief Urban Design Platform voor MBO-leerlingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op advies van de Taskforce Ondernemersfonds besloten 16 projectaanvragen van Nijmeegse ondernemers te subsidiëren. In totaal keert het Ondernemersfonds 2009 1.219.107 euro uit.

Zo krijgt Helicon Opleidingen MBO Nijmegen 99.000 euro voor het Urban Design Platform, een innovatief project op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieu. Het project omvat een uitkijktoren, waarmee het Nijmeegse bedrijfsleven zich profileert door het etaleren van nieuwe ontwikkelingen, producten en systemen. Medewerkers uit het bedrijfsleven werken samen met leerlingen aan nieuwe technologische ontwikkelingen.

Het Ondernemersfonds zorgt ook voor financiële steun voor Nijmeegse evenementen: 80.000 euro voor het UITfestival Nijmegen 2010 ‘Altijd uit in Nijmegen’, 66.600 euro voor de promotie van het Gebroeders Van Limburgfestival en ruim 50.000 euro voor het project Buenos Aires aan de Waal van Stichting Ultimo Tango.

Verder gaat het college akkoord met subsidie voor de aanlichting van historische gevels in de Lange Hezelstraat (73.000 euro) en de realisatie van het Binnenstadshuis Nijmegen, waarin Stichting Binnenstadsmanagement, Vereniging Binnenstadondernemers, Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Nijmegen, Federatie Ringstraten Nijmegen, Cultureel Netwerk Nijmegen en ACBN Evenementenorganisatie gaan samenwerken.

Ook bedrijventerreinen TPN West en Bijsterhuizen en bedrijvenverenigingen Bijsterhuizen en Nijmegen-Zuid kunnen rekenen op steun van het Ondernemersfonds, bijvoorbeeld voor werklocatiemanagement op Winkelsteeg en camerabeveiliging op Westkanaaldijk. En verder worden innovatieprojecten van de stichtingen Health Valley Netherlands en Gelder-Kennis gehonoreerd.
De gemeenteraad beslist over projectaanvragen boven de 100.000 euro. Het college stelt de raad voor om eveneens het positief advies van de Taskforce te volgen voor de volgende aanvragen:
Stichting De Verlichting vraagt een bijdrage van twee ton voor het verlichten van de Ringstraten en de singels, in het bijzonder van markante en monumentale objecten. Hiermee wordt de aanblik van een beeldbepalend deel van de stad aantrekkelijker, wat bijdraagt aan de verbetering van het ondernemersklimaat.
Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen vraagt zo’n 293.000 euro subsidie voor marketing en promotie van de binnenstad in het project ‘ALTIJD WELKOM IN NIJMEGEN!’. Hiermee wordt onder meer een marketingplan voor de binnenstad ontwikkeld met aandacht voor onze historie, een onderzoek naar de behoeftes van de consument en alternatieve openingtijden van winkels en continuering van de “Altijd Nijmegen binnenstadscampagne”.

De gehonoreerde voorstellen van ondernemers zijn geselecteerd uit 39 aanvragen.

Achtergrondinformatie Ondernemersfonds
Voor het ondernemersfonds komen nieuwe of innovatieve projecten met een te verwachten blijvend effect in aanmerking. Voorkeur gaat uit naar de volgende categorieën: fysieke voorzieningen in de openbare ruimte en/of bedrijventerreinen, marketing en promotie, faciliteren van administratieve- en aanbestedingstrajecten en criminaliteitspreventie. Hierbij gaat het om collectieve belangenbehartiging, waarbij gemeenteraad en het college belang hechten aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen verschillende aanvragers.

Het Nijmeegs Ondernemersfonds is in september 2006 ingesteld. Het wordt beheerd door de gemeente en gefinancierd met Ozb-gelden. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van MKB-Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Stichting Centrummanagement Nijmegen en de Kamer van Koophandel. Wethouder Kunst is adviserend lid. De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen aan het gemeentebestuur over de besteding van de gelden.
 
Bron Gemeente Nijmegen
 
 
Nijmegen, 10 juli 2009

Anderhalf miljoen euro subsidie beschikbaar in Ondernemersfonds 2009

Van 10 juli tot en met 30 september kunnen Nijmeegse ondernemers weer
subsidie aanvragen uit het Ondernemersfonds Nijmegen. De gemeente stelt, net
als in de afgelopen drie jaar, anderhalf miljoen euro beschikbaar voor het
stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan de versterking van de
lokale economie.

De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen toetst de subsidieaanvragen van Nijmeegse
ondernemers op een aantal voorwaarden en criteria. Zo komt een project bijvoorbeeld in
aanmerking als het wordt uitgevoerd door meerdere aanvragers, een blijvend
economisch effect beoogt en vernieuwend is. Het Ondernemersfonds steunt bij voorkeur
ideeën voor aanvullende fysieke voorzieningen in de openbare ruimte, projecten die de
promotie en marketing van Nijmegen versterken, criminaliteit helpen voorkomen of
administratieve lasten voor het MKB verlichten. Tenslotte beoogt de Taskforce
evenwichtige spreiding over de stad. Nieuw in 2009 is dat een gedeelte van het budget
kan worden ingezet voor werklocatiemanagement.
 
De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen biedt ondernemers tot 24 augustus 2009 de
mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘A4-service’, een quick scan om te zien of
projecten voldoen aan de algemene voorwaarden van het Ondernemersfonds. Binnen
tien werkdagen na de sluitdatum krijgt de aanvrager een reactie met betrekking tot deze
algemene voorwaarden. De A4-service toetst niet op bovengenoemde inhoudelijke
beoordelingscriteria. Volledige subsidieaanvragen voor het Ondernemersfonds kunnen
nog tot en met 30 september worden ingediend.
 
Het Ondernemersfonds 2009 heeft een nieuwe projectmanager bij MKB-Nijmegen:
Rob Burow. Hij is directeur van Masc Software BV en was in het verleden onder meer
voorzitter van Jong MKB Arnhem Nijmegen. Voor de indieners van projecten is de heer
Burow het eerste aanspreekpunt.
 
De stuurgroep Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen adviseert de gemeente Nijmegen
over de besteding van het budget van 1,5 miljoen euro. De Taskforce bestaat uit
vertegenwoordigers van MKB-Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO-NCW regio
Arnhem-Nijmegen, Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen, de gemeente Nijmegen
en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. De afdeling Economische Zaken van
de gemeente Nijmegen beheert het fonds en begeleidt gesubsidieerde projecten.
 
Meer informatie over het Ondernemersfonds en de aanvraagprocedure staat vanaf
10 juli 2009 op www.mkbnijmegen.nl

Bron MKB Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen