Nijmegen investeert in sectoren Health en Hightech

Nijmegen, 20 februari 2018

Nijmegen investeert in sectoren Health en Hightech

De gemeente Nijmegen wil samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven de economische kracht van sectoren Health & Hightech en de Novio Tech Campus versterken. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld waarmee de gemeente en partners aan de slag gaan.

Health en Hightech zijn belangrijke clusters voor de economie van Nijmegen en de regio. In de afgelopen jaren zijn zowel de Novio Tech Campus als deze clusters flink gegroeid. De gemeente wil de sectoren graag versterken en heeft Buck Consultants International (BCI) gevraagd om te kijken wat nodig is voor een goede toekomst voor deze sectoren en de Novio Tech Campus. Volgens BCI vraagt dit om een integrale aanpak en meerjarige inzet van alle betrokken partners. Dat is een gezamenlijke opgave van de gemeente met partners: o.a. andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven.

Plan van aanpak
De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld waarin staat wat er gedaan moet worden om de economische potentie van de clusters Health en Hightech te versterken. Het plan kent drie sporen:
– clusterversnelling: in kaart brengen welke randvoorwaarden kennisinstellingen en bedrijven nodig hebben, wat zij hierin kunnen doen en hoe de gemeente kan helpen;
– gebiedsontwikkeling: een hoogwaardige omgeving met een dynamische uitstraling en uitnodigende openbare ruimte is een randvoorwaarde voor doorontwikkeling van de clusters. Hiervoor gaan we een visie opstellen die bijdraagt aan de ontwikkeling van NTC. De relatie met de Campus Heijendaal nemen we daarin mee.
– organisatie op orde: een gezamenlijke agenda met de belangrijkste partners is noodzakelijk. De gemeente heeft een faciliterende en soms regisserende rol. Om de opgave goed te kunnen oppakken en samenhang en synergie actief te zoeken, stellen we voor twee jaar een clusterregisseur aan.

Flinke groei
Wethouder Economie Jan Zoetelief: “De sectoren Health en Hightech zijn de motoren van de regionale en provinciale economie, zeker in samenhang met het cluster Energy in Arnhem en de concentratie Food in Wageningen, met een uitstraling op (inter)nationaal niveau. De NTC groeit flink. Er zijn nu zo’n 50 bedrijven gevestigd en in vier jaar tijd was er een groei van bijna 800 arbeidsplaatsen, er werken nu ruim 2800 mensen. Het belang is dus wel duidelijk. Het plan van aanpak is een uitnodiging aan de partners om samen de schouders onder de sectoren en Campus Nijmegen te zetten.”

Investeren in werk
De gemeente investeert in de economie om duurzame groei en behoud van werkgelegenheid voor haar inwoners, kennisinstellingen en bedrijven te realiseren. Inwoners kunnen daardoor makkelijker werk vinden of behouden in hun directe woonomgeving; jongeren kunnen zo goed mogelijk toetreden tot de arbeidsmarkt. De kennisinstellingen kunnen zich (inter)nationaal scherper profileren en studenten en kenniswerkers makkelijker vinden en binden. Last but not least beschikken bedrijven over voldoende aanbod en kwaliteit van werklocaties, goede bereikbaarheid en infrastructuur, goed opgeleid en beschikbaar personeel en een goed relatienetwerk dat hen ondersteunt in het ondernemen.

Investeringsagenda
De gemeente investeert geld uit de Economische Innovatie Agenda, waarvoor jaarlijks 260.000 euro beschikbaar is. Daarnaast reserveert de provincie Gelderland in het kader van de Investeringsagenda 2018-2019 een bedrag van 200.000 euro. Voor de periode 2018-2021 zijn waarschijnlijk extra financiële middelen nodig die nog bepaald en gevonden moeten worden. Hierover moet de nieuwe gemeenteraad van Nijmegen een besluit nemen.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen