Natuurcentrum Rivieren – Waalkade

Nijmegen, 14 maart 2012

Partners Natuurcentrum Rivieren aan de slag met uitwerking plannen

Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen, het Milieu Educatie Centrum Nijmegen, het IVN Rijk van Nijmegen en museum De Stratemakerstoren gaan verder met de planuitwerking voor het Natuurcentrum Rivieren in de Stratemakerstoren. Uit het haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond, kwam naar voren dat realisatie van een bezoekerscentrum mogelijk lijkt.

Nu de fase van het haalbaarheidsonderzoek is afgerond gaan de partners aan de slag met het bouwkundig ontwerp voor de locatie en de concrete invulling het bezoekerscentrum. De Stratemakerstoren is een geschikte plek voor het bezoekerscentrum maar het gebouw is niet groot genoeg. Dit kan worden opgelost door nieuwbouw op het terrein achter de Stratemakerstoren. Hierdoor ontstaat meteen een betere relatie met Valkhofpark en Donjon. Voor het bezoekerscentrum is het belangrijk dat het zich bevindt op de grens van stad en natuur. Daarom wordt eind van dit jaar nog een voetgangersbrug over het Meertje aangelegd, die moet zorgen voor een goede verbinding tussen het bezoekerscentrum en de Stadswaard/Ooijpolder.

De partijen willen een eigentijds en gastvrij centrum creëren voor jong en oud, dat een brug slaat tussen stad, natuur en rivier. De komende tijd gaan ze dit verder uitwerken. Het centrum wil zich daarbij vooral richten op de beleving van de Waal en omgeving door middel excursies en andere buitenactiviteiten. Daarnaast moet het centrum een ontmoetingsplek worden voor organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. De bouwkundige resten van de Stratemakerstoren zijn bovendien van bijzondere cultuurhistorische waarde. In het centrum kunnen bezoekers in de toekomst ook kennis nemen van de cultuurhistorische relatie die Nijmegen heeft met de rivier.

Door nu al aan de slag te gaan met de uitwerking lopen de partijen vooruit op de besluitvorming door de gemeenteraad in voor de zomer dit jaar. Mocht de raad niet instemmen met realisatie van het centrum dan worden de voorbereidingen stopgezet. De initiatiefnemers hopen op een oplevering van het bezoekerscentrum in 2015.
 
Bron Gemeente Nijmegen

 

Nijmegen, 30 januari 2012

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek Natuurcentrum Rivieren positief

Realisatie van een Natuurcentrum Rivieren in de Stratemakerstoren lijkt haalbaar. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. In het Natuurcentrum Rivieren willen Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen, Milieu Educatie Centrum Nijmegen en IVN Rijk van Nijmegen samen met museum De Stratemakerstoren een bezoekerscentrum realiseren dat een brug slaat tussen de stad, de rivier en de natuur. Nadat eerdere plannen voor een Natuurcentrum Rivieren ten oosten van de Waalbrug niet haalbaar bleken, is onderzocht of een samenwerking mogelijk is met Museum de Stratemakerstoren. Daarnaast zijn de ruimtelijke mogelijkheden en de financiële aspecten onderzocht.

Over samenwerking zijn alle partijen positief. Door de samenwerking kan een bezoekerscentrum ontstaan dat niet alleen informatie geeft over de rivier en de natuur maar dat ook de historische relatie tussen stad en rivier laat zien. Uit het architectonisch onderzoek kwam naar voren dat de Statemakerstoren een geschikte locatie is, maar dat het gebouw niet groot genoeg is. Dit kan worden opgelost door ook het terrein achter de Stratemakerstoren te benutten. Wanneer ook de omgeving van de Veerpoorttrappen wordt aangepakt, ontstaat bovendien een betere relatie tussen beneden- en bovenstad en een betere verbinding met Valkhofpark en Donjon.

Belangrijk in de haalbaarheidsstudie was ook de financiële haalbaarheid. De kosten voor realisatie worden geraamd op ruim 6 miljoen euro. Aan bijdragen en subsidies is op dit moment 4,5 miljoen euro beschikbaar. Voor de overige 1,5 miljoen moet gezocht worden naar aanvullende subsidies of moeten de exploitatielasten worden verhoogd. Bij een bezoekersaantal van 50.000 tot 80.000 per jaar is het mogelijk om het bezoekerscentrum kostenneutraal te exploiteren.

De komende maanden worden de schetsen en de exploitatie verder uitgewerkt. Naar verwachting zal in mei 2012 een plan ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd. Als de raad akkoord is worden de plannen verder uitgewerkt en moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De bouw kan dan starten in het voorjaar van 2013. Oplevering kan dan in 2015 plaatsvinden.

Voor het bezoekerscentrum is het belangrijk dat het zich bevindt op de grens van stad en natuur. Daarom wordt dit jaar nog een voetgangersbrug over het Meertje aangelegd, die moet zorgen voor een goede verbinding tussen het bezoekerscentrum / stadscentrum en de Stadswaard/Ooijpolder. 
  
Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 14 december 2010

Natuurcentrum Rivieren mogelijk naar Stratemakerstoren

Museum De Stratemakerstoren gaat zijn onderkomen mogelijk delen met het Natuurcentrum Rivieren, het bezoekerscentrum van onder andere Staatsbosbeheer en het Natuurmuseum. Het college van Burgemeester en wethouders wil de mogelijkheden hiervoor gaan onderzoeken, omdat bouw van het Natuurcentrum Rivieren bij het Meertje niet mogelijk blijkt.

Aanvankelijk was het Natuurcentrum Rivieren gepland in een nieuw gebouw ten oosten van de Waalbrug, bij het Meertje. Omdat dit een unieke plek op de grens van stad en natuur is, heeft Staatsbosbeheer er lange tijd voor geijverd om op deze buitendijkse locatie te mogen bouwen.
Rijkswaterstaat heeft echter aangegeven dat bouwen hier niet mogelijk is.
Als alternatieve locatie is nu de Stratemakerstoren in beeld, waar sinds 1995 Museum de Stratemakerstoren is gevestigd. Ook de Stratemakerstoren ligt op een gunstige locatie ten opzichte van stadscentrum en Stadswaard/Ooijpolder. Er zal gezocht worden naar mogelijkheden waarbij het pand op een goede manier wordt behouden. Door de combinatie van Museum de Stratemakerstoren en Natuurcentrum Rivieren kan een centrum ontstaan waar Natuur-, Cultuur- en Milieueducatie samenkomen, waardoor zij elkaar kunnen versterken.

Het Natuurcentrum Rivieren is een initiatief van de Gemeente Nijmegen, Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen, het Milieu Educatie Centrum Nijmegen en het IVN Rijk van Nijmegen. Zij willen een bezoekerscentrum realiseren met ruimte voor presentaties en tentoonstelling, horeca en een museumwinkel. Ook vormt het centrum een uitvalsbasis voor excursies en educatieve programma’s. Het plan van een voetgangersbrug over het Meertje, als goede verbinding tussen het bezoekerscentrum en de Stadswaard/Ooijpolder, blijft dan ook onderdeel van het plan Natuurcentrum Rivieren.

Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 12 mei 2009

Nijmegen gaat voor Natuurcentrum Rivieren

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt komt er een Natuurcentrum Rivieren ten oosten van de Waalbrug, op de grens tussen stad en natuur. De gemeente Nijmegen heeft samen met Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen, het Milieu Educatie Centrum Nijmegen en het IVN Rijk van Nijmegen laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een gezamenlijke huisvesting, die allemaal actief zijn op het gebied van natuurbeleving, natuur- en milieueducatie. Daarnaast is onderzocht wat de beste locatie is voor het Natuurcentrum Rivieren.

Het realiseren van een gezamenlijk Natuurcentrum Rivieren biedt volgens alle betrokken partijen meer mogelijkheden om een breed publiek te kunnen bereiken en te vertellen over de bijzondere natuur langs de rivier. Staatsbosbeheer en het Natuurmuseum kunnen gebruik maken van gezamenlijke ruimtes en faciliteiten en alle partijen profiteren van de elkaars activiteiten. MEC en IVN hebben met het bezoekerscentrum een aantrekkelijke uitvalsbasis voor hun educatieve programma’s en excursies. Naast tentoonstellingsruimte en ruimte voor presentaties is het ook de bedoeling dat er een horecavoorziening komt in het gebouw en een winkel waar bijvoorbeeld boeken, kaarten en souvenirs over het gebied gekocht kunnen worden.

Uit de verkenningen blijkt dat de buitendijkse locatie ten oosten van de Waalbrug tot aan ’t Meertje de beste plek is om het bezoekerscentrum te realiseren. Met een deur naar het stadscentrum en een deur naar de Ooij en de Stadswaard, wordt het Natuurcentrum Rivieren letterlijk een poort tussen stad en natuur. Vanuit het centrum kan een verbinding worden gemaakt met de Stadswaard met een voetgangersbrug die ’s avonds en ’s nachts wordt afgesloten.
De locatie ligt bovendien vlakbij andere musea en toeristische voorzieningen en is goed bereikbaar met trein en bus. Voor het ontwerp van het bezoekerscentrum is er de eis dat het een innovatief, klimaatneutraal gebouw wordt. Het gebouw moet zichtbaar zijn vanuit de stad en de Ooijpolder, maar mag tegelijkertijd het uitzicht onder de Waalbrug niet belemmeren

De komende tijd wordt er verder onderzoek gedaan naar de opzet voor concrete realisatie en financiering van het Natuurcentrum Rivieren en moet de eigendomsituatie verder worden uitgewerkt. Vervolgens zal het exploitatievoorstel voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen