Minima, schuldhulpverlening & re-integratie

Nijmegen, 11 juli 2011

Gerichte hulp aan kwetsbare groepen

Blijvende aandacht voor minima, schuldhulpverlening op maat en een koerswijziging voor re-integratie en werk. Dat zijn de belangrijkste elementen van de voorstellen die het college van burgemeester en wethouders aan de raad doet rond deze thema’s voor de volgende jaren.

Met het vaststellen van de Perspectiefnota heeft de gemeenteraad het college kaders gegeven om het beleid rond Werk en Inkomen de komende jaren gestalte te geven. Binnen de beperkte financiële mogelijkheden die er de komende jaren zijn, heeft het college voor de uitvoering keuzes gemaakt die nu aan de raad worden voorgelegd.

Het hebben van werk is een zeer belangrijk middel om deel te nemen aan de samenleving Het college blijft inzetten op het ondersteunen van werkzoekenden om (weer) regulier aan het werk te gaan. Het college kiest er voor om groepen werkzoekenden actief te benaderen met het doel hen te stimuleren en te activeren hun re-integratieproces zelf vorm te geven en uit te voeren. We richten ons hierbij op mensen met perspectief op werk, die om welke reden dan ook niet op eigen kracht een baan kunnen bemachtigen. Het college faciliteert de re-integratie daar waar nodig en noodzakelijk met vormen van leren en werken bij werkcorporaties of ondernemers in de stad. Het college blijft inzetten op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Hiervoor blijft de komende jaren geld beschikbaar.
Rond inburgering zullen de taken worden afgebouwd. De budgetten die hiervoor vanuit het Rijk komen, verdwijnen de komende jaren. Tot 2014 komen nog enkele groepen in de stad in aanmerking voor voorzieningen, in de jaren daarna wordt op basis van behoefte een taalaanbod met een lage drempel in de wijken gerealiseerd.

In de Perspectiefnota is structureel geld beschikbaar gesteld voor minimabeleid. Desondanks zal het een uitdaging zijn de doelen uit het coalitieakkoord, (ondersteuning bieden aan minder kansrijke mensen) te behalen. Omdat er de komende jaren veel minder geld beschikbaar zal zijn en de beleidsvrijheid voor de gemeente beperkt wordt, heeft het college keuzes moeten maken. Door rijksmaatregelen kunnen minder mensen een beroep doen op een minima-regeling in Nijmegen.

Schuldhulpverlening blijft beschikbaar voor iedereen. Ook hier geldt dat door beperkte budgetten het college heeft moeten kiezen hoe de uitvoering gestalte te geven. Er komt de komende jaren dienstverlening op maat, met een brede laagdrempelige ondersteuning dichtbij de mensen met financiële problemen en een beperkte, specialistische hulp vanuit de gemeente.
De gemeente doet dit samen met instellingen in de stad, zoals het NIM en de werkcorporatie Maatschappelijke Dienstverlening.

De gemaakte keuzes betekenen dat de gemeente de dienstverlening anders organiseert. Dit zal meer samen gebeuren met het maatschappelijk middenveld. Dat heeft consequenties voor de gemeentelijke medewerkers. In totaal verdwijnen er in 2012 circa 55 formatieplaatsen

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen