Marokkanen aan Zet! – in Nijmegen

Nijmegen, 14 juli 2009

Marokkanen aan Zet!
Een betere toekomst voor de Marokkaanse gemeenschap in Nijmegen

Met een groot deel van de Nijmegenaren met een Marokkaanse achtergrond gaat het goed. Maar met name jongeren worstelen met het leven tussen twee culturen. Hun problemen beïnvloeden hun omgeving (school, straat en thuis) én de hele stad. In de startnotitie ‘Marokkanen aan Zet!’ formuleert de gemeente Nijmegen speerpunten voor een nieuwe aanpak die de hele Marokkaanse gemeenschap een beter perspectief moet bieden. Het gaat dan om opvoedingsondersteuning, minder schoolverzuim, grenzen aan overlastgevend gedrag en betere begeleiding naar onderwijs en werk.

Met bijna driekwart van de 3300 Nijmegenaren met een Marokkaanse achtergrond gaat het goed. Zo tonen cito-scores van Marokkaans-Nederlandse basisschoolleerlingen aan dat zij de aanvankelijke achterstand op vergelijkbare autochtone leerlingen aan het inlopen zijn. Ongeveer een kwart van de Marokkaanse jongeren volgt een hogere vervolgopleiding in onze stad. Positieve rolmodellen zijn er ook, zoals Saïd Achouitar. Hij verdiende de titel Nijmegenaar van het Jaar met zijn project Futsal Chabbab, gericht op zaalvoetbal en huiswerkbegeleiding. En jongerenorganisatie A Salaam won dit jaar de Burgemeester Dalesprijs, vanwege hun inzet voor meer integratie en deelname van Marokkaanse jongeren aan de Nederlandse samenleving.

Dit neemt niet weg dat stadgenoten van Marokkaanse afkomst, jong en oud, worstelen met hun identiteit en het leven tussen twee culturen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat overlastgevend gedrag voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt doordat jongeren weinig binding hebben met hun ouders, woonomgeving, school en de professionals in de wijk.

De gemeente heeft in overleg met het platform van Marokkaanse zelforganisaties Tadamon de startnotitie ‘Marokkanen aan Zet!’ opgesteld. Dit is een analyse van de Marokkaanse gemeenschap in Nijmegen, met een schets van de problematiek en een voorstel voor oplossingsrichtingen. Nog dit jaar gaat de gemeente samen met betrokken organisaties en instellingen aan de slag met een integrale aanpak die tot 2013 doorloopt. Hoofddoel van het nieuwe beleid is het creëren van meer perspectief, kansen en mogelijkheden om de positie van alle Marokkaanse Nijmegenaren te verbeteren. Anderzijds worden grenzen gesteld aan overlastgevend gedrag en – in sommige gevallen – criminaliteit, om de veiligheid en leefbaarheid in de stad te garanderen.

Een belangrijke reden voor specifiek beleid voor Marokkaanse jongeren en hun directe omgeving, is dat deze groep oververtegenwoordigd is in het lagere vervolgonderwijs en de schooluitval relatief hoog is. De gemeente wil de startpositie van deze jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren en hun opleidingsniveau versterken. Hun directe omgeving (familie, ouders, school, buurt, gemeenschap) wordt nadrukkelijk bij de aanpak betrokken, bijvoorbeeld met opvoedingsondersteuning en aandacht voor de straatcultuur. Want met een gezamenlijke investering in de toekomst van deze jongeren zijn niet alleen zij, maar ook hun directe omgeving én de hele stad geholpen.

Nijmegen participeert in een landelijk arrangement van twintig gemeenten die een gezamenlijk kader schetsen en uitwerken voor het Marokkanenbeleid in de betreffende steden. Het rijk wil de komende jaren extra middelen en capaciteit gaan inzetten om jongeren van Marokkaanse afkomst volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen