KvK – Duidelijke herstel bedrijfsleven

Nijmegen, 28 februari 2011

Bedrijfsleven laat duidelijke herstel zien

Resultaten bedrijfsleven verbeterd, toename aantal startende bedrijven.
 
De resultaten van het bedrijfsleven in het afgelopen kwartaal zijn erg positief te noemen. Zeker wanneer wordt gekeken naar de ontwikkeling van de omzet en export. Het vertrouwen van de ondernemers in het komend kwartaal blijkt iets minder groot, maar dit vertrouwen blijft echter nog net positief. Dit blijkt uit de resultaten van COEN, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.
 
Centraal Gelderland
Het bedrijfsleven in Centraal Gelderland kan tevreden zijn over de resultaten van het eerste kwartaal van 2011. De omzetontwikkeling is positief. Dit wordt voor een deel gedragen door de export. Ook de overige indicatoren scoren naar behoren. Zo trekt de werkgelegenheid aan, zit de winstgevendheid in de lift en zijn de ondernemers van mening dat het economisch klimaat verder is verbeterd. Zorgelijk is de nog altijd lage investeringsbereidheid. De verwachtingen ten aanzien van het tweede kwartaal zijn gematigd positief. De omzet- en exportverwachting is lager dan in de afgelopen drie maanden. Ook de groei van de werkgelegenheid zet naar verwachting niet door. In de onderstaande kaart is het ondernemersvertrouwen naar regio weergegeven.
 
* De index van het Ondernemersvertrouwen is het gemiddelde van negatieve en positieve verwachtingen van vier indicatoren: omzet, export, investeringen en werkgelegenheid.
 
In het licht van het economisch herstel is ook de bedrijvendynamiek in Centraal Gelderland toegenomen. Zo is het aantal starters in 2010 met 22% toegenomen (landelijk 18%) hetgeen overeenkomst met 7.485 ondernemingen. Een deel van deze stijging is te verklaren door het Nieuwe HandelsRegister (NHR)1. Deze stijging is met name waarneembaar in de financiële dienstverlening en in de landbouw en visserij. Naast de toename van het aantal starters is het aantal opheffingen minder sterk toegenomen (2% in Centraal Gelderland en 8% landelijk). Het aantal faillissementen is daarentegen – met een daling van 25% – fors afgenomen. In de bouwsector is dit aantal echter toegenomen. Per saldo zijn er in 2010 4.868 bedrijven in Centraal Gelderland bijgekomen.
 
Achterhoek
Het Achterhoekse bedrijfsleven presteert goed in het eerste kwartaal van 2011. Achterhoekse ondernemingen zien de omzet en export stijgen. Als gevolg hiervan nemen werkgelegenheid en de investeringsbereidheid weer toe. Dit laatste duidt op een toenemend vertrouwen van het bedrijfsleven. Opvallend is dat de winsten (nog) onder druk staan. Dit ondanks stijgende omzetten hetgeen impliceert dat de marges nog altijd onder druk staan. Voor het tweede kwartaal van 2011 is het bedrijfsleven minder positief gestemd. In de Achterhoek zijn in 2010 1493 bedrijven gestart, een toename van 26% in vergelijking met 2009. Hiermee is de Achterhoek de regio in Centraal Gelderland met de grootste toename. In vergelijking met Centraal Gelderland blijkt de toename van het starters groter te zijn in de groot- en detailhandel.
 
Stadsregio Arnhem Nijmegen
Het eerst kwartaal van 2011 gaat voor het bedrijfsleven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen de boeken in als een goed kwartaal. De bedrijven profiteren van het economisch herstel en het aantrekken van de wereldhandel. Dit komt tot uiting in de positieve ontwikkeling van zowel omzet als export. Als gevolg hiervan nemen de werkgelegenheid en winstgevendheid weer toe. Als het gaat om investeringen zijn de bedrijven nog voorzichtig. Ten aanzien van de verwachtingen voor de komende drie maanden is het bedrijfsleven gematigd positief. De stadsregio kent in 2010 een toename van het aantal starters met 21% in vergelijking met 2009. In het afgelopen jaar schreven 5.323 nieuwe bedrijven zich in in het handelsregister. Het aantal opheffingen is – in lijn met de landelijke ontwikkeling – met 8% toegenomen.
 
Vallei
Het omzetherstel wat zich aandiende in het vierde kwartaal van 2010 zet in het eerste kwartaal van 2011 door. De werkgelegenheid stijgt en de winstgevendheid is sterk verbeterd. Voor het komende kwartaal zijn de bedrijven optimistisch gestemd. Alle indicatoren staan op groen. Uitzondering hierop is de investeringsbereidheid die is nog altijd laag.
In 2010 zijn in de Vallei 2.131 bedrijven gestart. Een stijging van 20% in vergelijking met 2009. In de bouwnijverheid, de transportsector en in de algemene diensten is de ontwikkeling van het aantal startende bedrijven relatief het grootst.
 
Sectoren: wisselend beeld
De industrie, groothandel en detailhandel hebben een goed kwartaal achter de rug. De dienstensector laat een wisselend beeld zien. De transportsector doet het goed, de horeca heeft het nog steeds moeilijk. In de bouwnijverheid is de crisis nog niet voorbij. Ook voor het komende kwartaal is deze bedrijfstak somber gestemd. Hier is het ondernemersvertrouwen dan ook het laagst. In z’n algemeenheid is in alle sectoren – voor het komende kwartaal – sprake van een (lichte) afname van ondernemersvertrouwen. Met name als het gaat om toename van werkgelegenheid en investeringen heeft het bedrijfsleven geen hooggespannen verwachtingen. Dit zou erop kunnen duiden dat het herstel van de economie zich in een lager tempo gaat voltrekken.
 
Conjunctuurenquête
De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.
 
Ondernemerschapsmonitor
In de Ondernemerschapsmonitor brengt de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland de bedrijvendynamiek in beeld. Elk jaar en ieder halfjaar worden het aantal starters, nieuwe dochterbedrijven/nevenvestigingen en opheffingen onderzocht. Daarnaast brengt de monitor het aantal faillissementen en schuldsaneringen/surseances in kaart.
 
1 De groei van het aantal startende bedrijven wordt mede veroorzaakt door het Nieuwe Handelsregister. Met de invoering van het nieuwe Handelsregister op 1 juli 2008 is (en wordt) de populatie vergroot. Veel organisaties die voorheen niet verplicht waren om zich in te schrijven, moeten zich nu wel registreren. Het gaat hier bijvoorbeeld om de vrije beroepen (b.v. artsen en notarissen) en (semi)overheidsinstanties. De nieuwe groep inschrijvers – met name de zorg en cultuur – kent ook veel startende bedrijven wat dan ook de verklaring is voor stijging van het aantal startende bedrijven. Er is derhalve sprake van een trendbreuk in de cijfers.
 
Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen