Projecten voor jongere werklozen

Nijmegen, 8 februari 2011

Nieuwe projecten voor Jeugd aan de slag

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 februari 2011 800.000 euro toegekend aan een aantal projecten om jongere werklozen weer aan het werk of een opleiding te helpen. De projecten, zeven in totaal bij verschillende instellingen, moeten 345 jongeren aan een baan of opleiding helpen. Ze gaan binnenkort van start.

De afgelopen jaren zijn diverse successen geboekt in de bestrijding van jeugdwerkloosheid. In 2009 is het regionaal actieplan “Jeugd aan de slag” goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de uitvoering is 2,48 miljoen uitgekeerd. Hiervan is inmiddels 1,68 miljoen besteed aan diverse projecten in de regio. Dit heeft tot nu toe 350 jongeren aan een baan of opleiding geholpen. Succesvolle projecten hierbij zijn de bouw van de toren LENTmark 1 in Lent, waar werkloze jongeren een uitkijktoren van 18 meter hoog bouwen, en de jongerenvouchers. Dit zijn tegemoetkomingen van 2500 euro aan werkgevers die jongeren minimaal een half jaar in dienst nemen. Hiervan zijn er 100 uitgereikt. Voor de nieuwe fase zijn weer 100 vouchers beschikbaar, waarvoor al 181 inschrijvingen van werkgevers zijn. Een bijkomend voordeel van het voucherproject is de kennis die werkgevers, uitkeringsinstanties, overheid en werknemers van elkaar hebben opgedaan. Hierdoor is veel bekender geworden waar men elkaar kan helpen. Dit komt natuurlijk weer ten goede aan de werkzoekende.

Jonggehandicapten
Een ander goed voorbeeld van een project waar nu een bijdrage aan gegeven wordt, is de Stichting Werkenrode Arbeidsintegratie. Hierdoor worden 20 jonggehandicapte VSV-ers behouden voor de arbeidsmarkt door het alsnog realiseren van een passend beroepskwalificatietraject. De gemeente vindt dit een belangrijk project; de verwachting is dat de Wajong overgaat van het Rijk naar de gemeente. Zo kan op dit beleidsterrein vast ervaring worden opgedaan, terwijl tegelijk 20 jonggehandicapten geholpen zijn.

Belang
Het is van groot belang dat jongeren aan een baan geholpen worden. Met de nu ingezette middelen kunnen projecten opgezet worden, die jongeren naar baan of opleiding leiden. Zeker in deze economisch zware tijd kunnen jongeren een steuntje in de rug goed gebruiken.

Doelgroepen
De zeven projecten richten zich op drie groepen jongeren: reguliere jongeren, kwetsbare jongeren en jonggehandicapten. In september heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden. Hierop zijn 28 offertes ingediend, waarvan er nu dus 7 projecten zijn geselecteerd.

Het is de bedoeling dat in 2011 de projecten gerealiseerd worden. Elke vier maanden zal een voortgangsrapportage naar het ministerie verzonden worden. Waar nodig wordt uiteraard bijgestuurd.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen