Gemeente Nijmegen verhoogt huurprijzen..

Nijmegen, 17 mei 2011

Gemeente verhoogt huurprijzen binnen- en buitensportaccommodaties

Met ingang van het seizoen 2011-2012 verhoogt de gemeente Nijmegen de tarieven van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. De afgelopen jaren heeft de gemeente Nijmegen namelijk fors geïnvesteerd in het vergroten van de kwaliteit en de multifunctionaliteit van haar sportzalen en –velden.

De gemeenteraad stelde in 2006 de sportaccommodatienota ‘Kiezen voor Kwaliteit’ vast. Daarin is vastgelegd dat wanneer de gemeentelijke sportaccommodaties op orde zijn, een gefaseerde tariefsverhoging en invoering van een piek- en een daltarief acceptabel zijn. De nieuwe tarieven liggen op het niveau van tarieven in omliggende gemeenten. Tot nu toe waren de Nijmeegse tarieven in Nijmegen lager.

Sinds 2006 heeft de gemeente 54 miljoen euro geïnvesteerd in het vergroten van de kwaliteit en de multifunctionaliteit van bestaande en nieuwe binnen- en buitensportaccommodaties in Nijmegen. Zo werden de sportparken Lindenholt, Nieuw Balveren, Rivierstraat en Mariënbosch aangelegd en werden er nieuwe sportzalen in Hatert, Lent en Nije Velt (Willemskwartier) gebouwd.

Bij de tariefsverhoging voor sportaccommodaties is gekozen voor een fasering, om de continuïteit van de sport niet in gevaar te brengen. De gemeente verwacht niet dat door hogere tarieven de sportdeelname zal verminderen. Daarvoor blijft ook de vangnetregeling voor mensen met een minimuminkomen in stand (het jeugdsportfonds). De gefaseerde verhoging wordt gerealiseerd in de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013. Daarna blijven de nieuwe huurtarieven van kracht. De bezuinigingen over de jaren 2011-2015 bedragen respectievelijk 37.500 euro, 112.500 euro en daarna 150.000 euro per jaar.

De gebruikers van de sportaccommodaties worden per brief over de tariefsverhoging geïnformeerd. Eerder ontvingen zij al een brief waar een mogelijke tariefsverhoging werd aangekondigd.

De tariefsverhoging is het eerste voorstel waarmee het college een deel van de taakstellende bezuinigingen voor de komende jaren realiseert. Andere denkrichtingen daarvoor zijn de vervanging van het huidige systeem van schoolzwemmen voor alle leerlingen, door een aparte regeling voor gezinnen die zelf de zwemles voor hun kinderen niet kunnen bekostigen. Daarnaast heeft de gemeente al in de eigen organisatie bezuinigd op de inzet van Sportservice bij sportstimuleringsactiviteiten die een te beperkte bijdrage leveren aan structurele sportdeelname.

Het college hoopt nog voor de zomer met een startnotitie Sport te komen, waarin de beleidslijnen voor de komende jaren in samenhang met de voornemens uit het coalitieakkoord verder worden vormgegeven. De verbinding tussen sport, welzijn en gezondheid van inwoners zal daarin een sterk accent krijgen, bijvoorbeeld om jongeren te bereiken, voor preventie van gezondheidsklachten en om meer participatie door aangepast sporten te realiseren.
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen