HOV Nijmegen – wensen en eisen

Nijmegen, 7 november 2011

Wensen en eisen Nijmeegse bevolking voor HOV in kaart gebracht

Aandacht voor een goede ruimtelijke inpassing, het belang van een hoge frequentie en zorg om de kosten. Deze en andere conclusies kunnen worden getrokken uit het Participatieverslag Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). In dit verslag zijn de reacties verzameld van Nijmegenaren die het afgelopen half jaar hebben meegedaan aan de brede publieke discussie over de komst van HOV in Nijmegen. Het Participatieverslag wordt binnenkort door de gemeenteraad besproken, samen met de Voortgangsrapprtage HOV. In deze notitie neemt de gemeente een voorschot op de definitieve keuze voor een tracé en vervoerswijze die de gemeenteraad in mei 2012 zal nemen.

De beoogde eerste Nijmeegse HOV-lijn loopt via een nog te bepalen route van Nijmegen-Noord, via het stadscentrum naar de campus Heijendaal. Het is de ambitie van de gemeente om deze HOV-lijn te realiseren in de vorm van een tram.

Participatieverslag
Op 14 juni startte de campagne ‘Praat mee over het HOV’. De gemeente nodigde inwoners van Nijmegen en andere belangstellenden uit, om commentaar te geven op de plannen voor een tram of HOV-bus. Al deze reacties zijn nu gebundeld in het Participatieverslag HOV en worden, mits haalbaar, meegenomen in het verdere onderzoek naar de mogelijke terugkeer van de tram of de komst van een HOV-bus.

Een goede aansluiting op het onderliggende busnetwerk en het belang van veiligheid van het HOV werden tijdens de dialoog veel genoemd. Er zijn mensen met een duidelijke voorkeur voor tram, terwijl anderen liever een bus zien. Er lijkt meer draagvlak te zijn voor een tracé over de Burchtstraat dan over de singels en ook doortrekking van de lijn richting Kleve lijkt op veel steun te kunnen rekenen. Het nut en de noodzaak van de komst van HOV staat voor velen buiten kijf; HOV is hét middel om Nijmegen in de toekomst bereikbaar te houden.

Vooral centrumbewoners vrezen dat de komst van de tram geluidsoverlast veroorzaakt en het stadsbeeld aantast (door de komst van bovenleidingen). Deelnemers aan de dialoog vroegen de gemeente oog te hebben voor veiligheid en de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast drukken zij de gemeente op het hart maatregelen te nemen om het autogebruik te verminderen om zodoende het HOV een eerlijke kans te geven.

Voortgangsrapportage
In de Voortgangsrapportage worden nut en noodzaak van HOV beschreven, de eisen die aan HOV worden gesteld en de tracés die nader onderzocht worden. HOV rijdt over vrijliggende infrastructuur, heeft voorrang op ander verkeer en is comfortabel en veilig. Alleen HOV dat aan deze zogenaamde topeisen beantwoordt, levert een bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad. Het biedt reizigers een volwaardig alternatief voor de auto en vormt een impuls voor stedelijke ontwikkeling en economische groei. Deze effecten van HOV op de omgeving en de economie worden momenteel onderzocht.

In het onderzoek wordt bovendien gekeken welke route het HOV het beste kan volgen en worden kosten en opbrengsten van de keuze voor een HOV-bus of –tram (of een combinatie) tegen het licht gehouden. In de Voortgangsrapportage staat dat alleen de tracévarianten worden uitgewerkt die aan een aantal criteria voldoen (o.a. snelheid, afstand, ruimtelijke inpassing, kosten). Voor het centrumgebied betekent dit dat alleen de tracés door de Burchtstraat en over de singels verder worden onderzocht, en dat de variant over bijvoorbeeld de Waalkade, is afgevallen.

De Participatienota en de Voortgangsrapportage vormen de kaders voor de verdere uitwerking van de HOV-plannen in de Nota Voorkeursbeslissing die begin volgend jaar gereed is. Met vaststelling van deze nota kiest de raad voor het definitieve tracé van HOV én voor het vervoermiddel (HOV-bus, -tram of beide).
 
Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 5 september 2011

Gemeente Nijmegen en AKKU werken samen aan beter OV

Om de drukte op de Heyendaalshuttle aan den lijve te ondervinden, reist Mobiliteitswethouder Henk Beerten op woensdag 7 september mee met de studenten in lijn 10. Aansluitend gaan hij, medewerkers van de gemeente Nijmegen en studentenvakbond AKKU met studenten in gesprek op het Erasmusplein.

De actie maakt onderdeel uit van de campagne ‘Praat mee over het HOV’ van de gemeente Nijmegen. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en onderscheidt zich van het huidige OV door snelheid, betrouwbaarheid en comfort. HOV rijdt over vrijliggende infrastructuur en heeft voorrang op ander verkeer. De beoogde eerste Nijmeegse HOV-lijn loopt van Nijmegen-Noord, via het stadscentrum en campus Heyendaal naar Kleve. Het is de ambitie van de gemeente om deze HOV-lijn te realiseren in de vorm van een tram.

Deze HOV-lijn moet een oplossing bieden voor de afnemende bereikbaarheid van Nijmegen in het algemeen en campus Heyendaal in het bijzonder. Momenteel vertrekt er tussen 8.00 en 17.30 uur iedere 4 minuten een bus van Nijmegen CS naar campus Heyendaal. Ondanks deze hoge frequentie bieden de bussen niet voldoende capaciteit om alle studenten op comfortabele wijze te vervoeren. Studentenvakbond AKKU zet zich in voor een oplossing van het capaciteitsprobleem op dit traject.

Daarom nodigde AKKU wethouder Henk Beerten uit een keer tijdens de ochtendspits met lijn 10 richting campus te reizen. De gemeente Nijmegen grijpt deze kans aan om met betrokkenen op de campus in gesprek te gaan. Woensdag om 8.40 uur stappen leden van het projectteam HOV, wethouder Henk Beerten en vertegenwoordigers van AKKU daarom vanaf Centraal Station op lijn 10. Na aankomst op de campus gaat het gezelschap in gesprek met studenten op het Erasmusplein.

Voordat de Nijmeegse raad in 2012 een beslissing neemt over het HOV-vervoermiddel (bus en/of tram) en het definitieve tracé, kunnen belanghebbenden zich uitspreken over de HOV-plannen van de gemeente. Naast de actie op de Radboud Universiteit worden deze week forenzen bevraagd op P+R Waalsprinter. Op 13 september staat een informatieavond in de Waalsprong gepland. Daarnaast kunnen geïnteresseerden hun vragen, ideeën en opmerkingen kwijt op de HOV-website, www.nijmegen.nl/hov, via Twitter en Facebook of per post of mail (hov@nijmegen.nl). De gemeente denkt op deze manier het optimale resultaat te kunnen behalen: het beste plan, maar ook een HOV-verbinding die in de toekomst goed gebruikt wordt en als katalysator dient voor economische bedrijvigheid en de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen