Haalbaarheid van ambitieuze plan Waalfront..

Arnhem, 6 februari 2007

Haalbaarheid van ambitieuze plan Waalfront moet voorop staan

De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland geeft in haar reactie op de Milieueffectrapportage Waalfront aan dat zij zeer onder de indruk is van de ambitieuze plannen van de gemeente Nijmegen voor het Waalfront. De kamer onderstreept dat het gebied toe is aan revitalisering en herinrichting, maar vraagt de gemeente om de plannen te vertalen naar een haalbaar en betaalbaar plan met voldoende draagvlak.

Behoud bestaande bedrijvigheid verdient prioriteit
De kamer geeft in haar reactie aan dat het lijkt alsof de ambities leidend zijn, terwijl naar haar mening de haalbaarheid van het plan veel meer als uitgangspunt moet worden genomen.
Daarnaast spreekt de kamer haar zorg uit over de effecten van de plannen voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid. De vier grote bedrijven, waar in totaal 1.400 mensen werkzaam zijn, moeten verdwijnen uit het gebied. In nauw overleg met deze bedrijven zou de gemeente goede alternatieve locaties moeten zoeken om definitief verlies van de werkgelegenheid voor de stad en de regio te voorkomen. Het behoud en de expansie van bestaande bedrijvigheid heeft volgens de kamer meer prioriteit dan het aantrekken van nieuwe bedrijven.

Bereikbaarheid moet in breder perspectief worden bekeken
De verkeerssituatie die in het Waalfrontgebied gaat ontstaan, heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid. Dit is zeer zorgwekkend voor het economisch functioneren van Nijmegen en de regio. Zoals reeds in eerdere reacties aangegeven is de kamer van mening dat de bereikbaarheid in breder perspectief moet worden bekeken omdat zij denkt dat de gemeente Nijmegen deze problematiek niet zelf op kan lossen. Daarom zal de kamer samen met de Stadsregio Arnhem – Nijmegen en de Provincie in gesprek gaan om een Deltaplan bereikbaarheid op te stellen. Uiteraard zal de gemeente Nijmegen daarbij betrokken worden.

Aandacht voor woon- en leefmilieu
Volgens de kamer zou de gemeente ook meer duidelijkheid moeten geven over hoe de plannen met betrekking tot de uitbreiding van horeca en detailhandelsactiviteiten zich verhouden tot andere uitbreidingsplannen in de binnenstad, de Waalsprong en Ressen. Daarnaast ondersteunt de kamer de keuze om de Waalhaven te behouden, maar wijst de gemeente erop dat het dan wel noodzakelijk is om aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. Zij adviseert hierover in gesprek te blijven met deskundige partijen. Verder vraagt de Kamer om rekening te houden met de maatregelen die genomen moeten worden om de omvangrijke effecten op het woon- en leefmilieu binnen de perken te houden.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Kijk voor meer business informatie ook in de rubriek Business van Nijmegen Online – www.nijmegenonline.nl

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen