Hervorming gesubsidieerde arbeid Nijmegen

Nijmegen, 17 januari 2011

Proces hervorming gesubsidieerde arbeid in volle gang

Na het raadsbesluit van 10 november 2010 om de gesubsidieerde arbeid in Nijmegen te hervormen, heeft het college de uitvoering van dit besluit ter hand genomen. Inmiddels zijn vijf informatiebijeenkomsten gehouden voor de werkgevers om hen het proces voor de komende periode nader toe te lichten. Daarnaast heeft de gemeente in december alle werkgevers van mensen met een gesubsidieerde baan een uitnodiging gestuurd voor een gesprek. Tussen half januari en eind maart vinden gesprekken met deze organisaties plaats over de gevolgen van het raadsbesluit over hervorming van de gesubsidieerde arbeid. Tenslotte is vanaf begin dit jaar het mobiliteitscentrum in de hal van het stadhuis geopend.

Mobiliteitscentrum
Voor de eerste groep mensen die de gevolgen merken van het raadsbesluit (medewerkers met een tijdelijke participatiebaan waarvan het contract niet verlengd wordt) is sinds begin dit jaar in de hal van het stadscentrum een mobiliteitscentrum geopend. Mensen kunnen hier elke werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur terecht voor advies op maat.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Zoals bekend heeft de gemeenteraad op 10 november ingestemd met de hervormingsplannen voor gesubsidieerde arbeid. Direct na die datum is gestart met de uitvoering van dit besluit.
Tussen 29 november en 10 december heeft de gemeente vijf voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor werkgevers. Tijdens deze bijeenkomsten zijn het verdere proces en de inhoud van het raadsbesluit nog eens nader toegelicht. De bijeenkomsten zijn in totaal door ongeveer 100 werkgevers bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten zijn veel uiteenlopende vragen gesteld over de hervorming. Een belangrijk resultaat van deze bijeenkomsten is dat afgesproken is dat de gemeente ook met alle inlenende organisaties die via Wijkwerk mensen in dienst hebben, rechtstreeks gaat praten.

Gesprekken met organisaties
De bovengenoemde informatiebijeenkomsten worden tussen half januari en maart 2011 gevolgd door gesprekken met iedere individuele werkgever. In die gesprekken zal de gemeente met de werkgever in gesprek gaan over de gevolgen van het besluit voor de individuele medewerkers en voor de werkzaamheden van de organisatie en de bijdrage die deze medewerkers daaraan leverden. De werkgevers hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor een gesprek, met daarbij het verzoek voor het gesprek een vragenlijst hierover in te vullen.

Op basis van de informatie die uit deze gesprekken naar voren komt, zullen uiteindelijk door het college voorstellen richting gemeenteraad gedaan worden. Het is de bedoeling dat deze voorstellen bij de behandeling van de Perspectiefnota in mei 2011 meegenomen worden.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen