Gemeenteraad bespreekt eigen functioneren

Nijmegen, 5 oktober 2017

Gemeenteraad bespreekt eigen functioneren

Een aangepaste opzet van de politieke avond en meer aandacht voor een langetermijnagenda en thematische sturing. Dat zijn de aanbevelingen voor de Nijmeegse gemeenteraad na een zelfevaluatie die de afgelopen maanden gehouden is.

De huidige opzet van de Politieke Avond dateert van 2006. Sindsdien is de samenleving en de rol van gemeente en gemeenteraad binnen de samenleving veranderd. De gemeenteraad vond het daarom tijd om te bekijken of het stelsel nog voldoet en heeft daarom de afgelopen maanden haar eigen werk- en vergaderwijze geëvalueerd. Hiervoor zijn onder meer alle fractievoorzitters, de griffier, twee wethouders, de burgemeester en de gemeentesecretaris geïnterviewd. Dit heeft geleid tot een rapport met een aantal aanbevelingen. Deze zijn inmiddels besproken en daarover zijn verschillende afspraken gemaakt.
De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport luiden: investeer in een termijnagenda en in thematische sturing en bekijk de mogelijkheden tot een andere, meer flexibele opzet van de politieke avond. Dit moet ertoe leiden dat de raad nog meer dan u het geval is de tijd besteedt aan de belangrijkste thema’s voor de stad en dat de betrokkenheid van burgers binnen het besluitvormingsproces beter en meer passend bij de ontwikkelingen in de samenleving wordt.

Er is bij bespreking van het rapport door de raad geconstateerd dat een meerderheid van de gemeenteraad meer sturing op de termijnagenda en thema’s en een aanpassing van de opzet van de Politieke Avond wenst. Mogelijke richtingen hiervoor werkt een deel van de gemeenteraad de komende maanden samen met de griffier uit. Het is de bedoeling voor het eind van het jaar met concrete vervolgvoorstellen te komen, waarna begin 2018 een en ander in de praktijk gebracht kan worden.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen