Moskee op Jonkerbosplein, bouwplannen, protest

Nijmegen, 9 oktober 2019

Vervolgstappen plannen moskee Jonkerbosplein

De nieuwbouwplannen voor de Eyup Sultan Moskee en de omliggende openbare ruimte op het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein zijn in concept klaar. Op 8 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders de grondovereenkomst gesloten met de Islamitische Stichting Nederland.

De Eyup Sultan Moskee is nu nog gevestigd in de Vondelstraat, maar dit gebouw is verouderd en te klein geworden. Het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein is na onderzoek door de gemeente in 2017 aangewezen als locatie voor de nieuwbouw van het multicultureel centrum met gebedshuis.

In de afgelopen twee jaar heeft het moskeebestuur geld ingezameld om de nieuwbouw te bekostigen en is gewerkt aan een ontwerp van het gebouw en van de omliggende openbare ruimte.

Het multicultureel centrum met gebedshuis
Het multicultureel centrum bestaat uit gebedsruimten en andere voorzieningen. Denk aan ruimten voor bijeenkomsten, een stilteruimte voor anders gelovigen, kleinschalige horeca, een winkel en/of kapper. Daarnaast is er een parkeerplaats voor bezoekers op eigen terrein.

Het gebouw krijgt een moderne uitstraling die past bij de omgeving. Ook is goed gekeken naar de aansluiting van het parkeerterrein op de S100 én de aansluiting van het buitenterrein op de omliggende openbare ruimte. Er komen wandelroutes in het groen vanaf het station, langs de moskee naar De Goffert. Hiermee komt het gebied er in z’n geheel beter uit te zien.

Bestemmingsplanprocedure
Op dit moment heeft het parkeerterrein de bestemming ‘verkeer’. De bouw kan pas beginnen als deze is gewijzigd via een formele bestemmingsplanprocedure. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn opgestart. De procedure start naar verwachting eind dit jaar/begin volgend met de publicatie van het ‘ontwerp bestemmingsplan’. De gemeente organiseert hierover tegen die tijd nog een aparte informatieavond.

Meer informatie
Op maandag 21 oktober van 19.30 tot 21.30 uur presenteert het moskeebestuur het schetsontwerp aan wijkbewoners tijdens een inloopbijeenkomst in wijkcentrum De Klokkentoren. De gemeente presenteert die avond het schetsontwerp voor de openbare ruimte. Meer informatie over de geschiedenis van de moskee-ontwikkeling is te vinden op nijmegen.nl/moskee.

Bron: Eyup Sultan Moskee en gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Nijmegen, 17 mei 2016

Jonkerbosplein definitief aangewezen als nieuwe locatie moskee

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Jonkerbosplein definitief aan te wijzen als locatie voor de nieuwbouw van de Eyup Sultan Moskee. Hiermee geeft het college groen licht voor het opstarten van de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan.

Eind september 2015 heeft het college op basis van een uitgebreid onderzoek van drie mogelijke locaties voorlopig gekozen voor de locatie Jonkerbosplein. Omdat deze het best voldeed aan de gestelde eisen aan omvang, bereikbaarheid en parkeren en omdat deze locatie de verbinding met de directe omgeving mogelijk maakt.

Op basis van het voorlopige besluit zijn gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Uit die gesprekken kwam in grote lijnen dat:

1) Buurtbewoners zich voor het overgrote deel niet verzetten tegen de functie van een moskee op zich, maar dat zij zich vooral zorgen maken over toenemende verkeers- en parkeerdruk. Hierop is een aanvullend parkeeronderzoek uitgevoerd.

2) Ondernemers op Novio Tech Campus (NTC) en bedrijventerrein Winkelsteeg zich op het standpunt stellen dat deze locatie gereserveerd zou moeten worden voor een hoogtechnologisch functie die aansluit bij NTC. Daarnaast spelen ook hier zorgen over verkeer en parkeren.

De conclusie van het college is dat de zorgen weliswaar begrijpelijk zijn, maar dat deze geen doorslaggevende argumenten vormen om niet definitief te kiezen voor de locatie Jonkerbosplein. Zo wijst het parkeeronderzoek uit dat er normaal gesproken geen parkeerproblemen zullen ontstaan als de moskee er komt, behalve bij evenementen en NEC-wedstrijden. Het college ziet voor de organisatoren voldoende mogelijkheden om dit per evenement goed op te lossen. Ook kan de S100 de hoeveelheid extra verkeer als gevolg van moskeebezoek goed aan.

Wat betreft de wens tot reservering voor bedrijvigheid verschilt het college van mening met de ondernemers. Toevoeging van bedrijven op de locatie Jonkerbosplein is in de afgelopen jaren niet van de grond gekomen. Nu er een concreet en passend initiatief is voor deze locatie, wil het college hieraan meewerken. Bovendien is er nog voldoende ruimte beschikbaar op bedrijventerrein Winkelsteeg voor eventuele uitbreiding van NTC. Wel vinden zowel de ondernemers als het college dat gekeken moet worden hoe de campus in de toekomst verder vorm kan krijgen. Ook vindt het college dat het moskeegebouw qua uitstraling moet passen bij de omgeving.

Voordat het moskeebestuur daadwerkelijk mag gaan bouwen op het Jonkerbosplein, moet eerst een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Die start naar verwachting in het najaar.

Meer informatie is te vinden op: www.nijmegen.nl/moskee

Nijmegen, 1 oktober 2015

Jonkerbosplein mogelijke nieuwe locatie Eyup Sultan Moskee

De Turkse Eyup Sultan Moskee uit de Vondelstraat in Nijmegen wil een nieuwe moskee met voorzieningen bouwen. Het college van B&W is van plan om het parkeerterrein aan de Neerbosscheweg (bij het Jonkerbosplein) aan te wijzen als locatie voor de nieuwe moskee met voorzieningen. Maar voordat zij een definitief besluit over de locatie neemt, gaat de gemeente eerst nog over de plannen in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen.

De huidige locatie van de moskee in de Vondelstraat (bij het Centraal Station) is sterk verouderd en te klein geworden. Reden voor het moskeebestuur om te willen verhuizen. De gemeente heeft samen met het moskeebestuur verschillende mogelijke locaties onderzocht. Daarbij is rekening gehouden met onder meer de gewenste omvang van de moskee, bereikbaarheid en parkeren. Het college geeft de voorkeur aan het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein. Deze plek voldoet aan de eisen en maakt, in tegenstelling tot de andere locaties, verbinding met de directe omgeving mogelijk. Het moskeebestuur hoopt door het openstellen van het nieuwe gebouw voor anders- en niet-gelovigen dat de moskee ook een positieve bijdrage kan leveren aan de integratie tussen de Turkse en Nederlandse gemeenschap.

Het college heeft nog geen definitief besluit over de locatie genomen. Er vinden eerst nog gesprekken plaats met omwonenden en ondernemers in de directe omgeving. Als het college definitief voor deze locatie langs de Neerbosscheweg kiest, dan volgt nog de formele procedure voor wijziging van het bestemmingsplan.

De plannen voor de nieuwe moskee omvatten een gebedsruimte, ontmoetingsruimten, een stilteruimte voor anders gelovigen en kleinschalige horeca en detailhandel. Op het drukste moment in de week (vrijdagmiddag) zullen naar schatting zo’n 800 tot maximaal 1.000 gelovigen de moskee bezoeken. De moskee roept niet op tot gebed en bezoekers parkeren op het terrein bij de moskee. Het gebouw krijgt een moderne uitstraling, passend bij de omgeving. Het moskeebestuur hecht, net als het college, aan een goed contact met de organisaties en bewoners in de buurt.

Bron Gemeente Nijmegen – Meer informatie: www.nijmegen.nl/moskee

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen