Effecten afbouw subsidiebanen

Nijmegen, 31 mei 2011

College brengt effecten afbouw subsidiebanen in kaart

In november 2010 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met de geleidelijke afbouw van loonkostensubsidie voor gesubsidieerde arbeid in Nijmegen. Hierdoor verdwijnen de komende tijd ongeveer 600 van de ongeveer 800 gesubsidieerde banen. In november is toegezegd dat het college de raad inzicht zou verschaffen over de maatschappelijke effecten van deze afbouw. Een eerste inzicht in deze effecten is nu naar de gemeenteraad gestuurd.

Sinds het raadsbesluit van november 2010 zijn gesprekken gevoerd met alle werkgevers van werknemers met een gesubsidieerde baan. Dit heeft geleid tot een voorlopig inzicht in de maatschappelijke effecten van de afbouw. Om te bepalen of en hoe er compensatie moet plaatsvinden voor het wegvallen van de gesubsidieerde arbeid, heeft het college enkele criteria gehanteerd.
Zo worden landelijk gefinancierde organisaties (denk aan schoolbesturen, universiteit) niet gecompenseerd. De gemeente heeft aan deze organisaties aangegeven dat zij geacht worden binnen hun mogelijkheden zelf oplossingen te vinden voor het wegvallen van de gesubsidieerde banen. Grote Nijmeegse instellingen waarmee de gemeente al een meerjarige budgetovereenkomst heeft, komen in principe niet alleen in aanmerking voor compensatie. Daarnaast krijgen organisaties die niet direct bijdragen aan de hoofddoelstellingen van de programma’s en/of die gevestigd zijn buiten Nijmegen, geen compensatie voor het wegvallen van de subsidiebanen. De programma’s waarin subsidiebanen bestaan zijn Zorg & Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Sport, Klimaat & Energie, Openbare Ruimte en Wijken.

De voorlopige tussenstand laat zien dat de gevolgen voor de sociale infrastructuur in Nijmegen mee lijken te vallen. Het primaire proces van organisaties kan in veel gevallen doorgaan. Voor de werknemers die het betreft zijn de gevolgen natuurlijk wel groot. Er wordt nu voor ruim 148 banen nader onderzocht of de activiteiten die hier verricht worden behouden kunnen blijven. Op dit moment is de gemeente nog met een groot aantal organisaties in gesprek over mogelijke oplossingen voor het wegvallen van de loonkostensubsidie.

Gekeken wordt naar overname, inzet vrijwilligers, samenwerking met andere organisaties of een andere financiering. Ook kunnen organisaties zelf besluiten mensen in dienst te nemen, zoals de gemeente ook zelf doet met zes van haar gesubsidieerde medewerkers. De definitieve resultaten van al deze gesprekken worden pas later bekend. Voor 513 banen komt geen compensatie vanuit het programma, omdat de afbouw het voortbestaan van de primaire taken van organisaties niet in gevaar brengt.

De komende tijd zullen de gesprekken met de organisaties voortgezet worden. Zo zal een compleet beeld van de maatschappelijke effecten ontstaan. Met de werknemers wordt momenteel op individueel niveau gesproken. Dit kan in een aantal gevallen betekenen dat er via re-integratie-instrumenten voor hen ander werk gevonden kan worden. Wat de afbouw voor ieder afzonderlijk betekent wordt de komende tijd duidelijk. In de gesprekken worden de individuele mogelijkheden in kaart gebracht. Pas in 2013 zal helemaal duidelijk zijn wat de afbouw voor iedereen individueel betekend heeft.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen