Ontwerp nieuwbouw Doornroosje bekend

Nijmegen, 7 juli 2011

Ontwerp nieuwbouw Doornroosje en SSHN bekend

De combinatie van KlokBouw BV Nijmegen, Ed. Züblin AG Duisburg en AGS architecten gaat het nieuwe onderkomen van poppodium Doornroosje en studentenwoningen van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen bouwen. Na beoordeling van de ingezonden plannen haalde dit ontwerp de meeste punten. Het winnende plan wordt donderdag 7 juli om 14.00 uur gepresenteerd.

Het nieuwe plan op de voormalige locatie van het stationspostkantoor bestaat uit een nieuw onderkomen voor Doornroosje met een grote en kleine zaal met bijbehorende voorzieningen en 350 studentenwoningen van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen. Onder het complex komt bovendien een gratis fietsenstalling met 3700 plaatsen. 1000 van deze fietsenklemmen zijn overgeheveld vanuit het plan voor de nieuwe parkeergarage onder de van Schaeck Mathonsingel. De bouw van het complex start nog voor het einde van dit jaar. De oplevering staat gepland voor eind 2013.

Met de aanbesteding van dit plan komt een einde aan een zoektocht van meer dan tien jaar naar een geschikte plek voor de nieuwbouw van poppodium Doornroosje. Eerder waren er al plannen voor nieuwbouw in Bottendaal en op de locatie bij het station. Deze plannen haalden de eindstreep niet.

Om tot gunning te komen heeft de gemeente een niet openbare Europeese aanbesteding doorlopen in samenwerking met de SSHN en Doornroosje. De overige marktcombinaties hebben nog twee weken de tijd om naar de rechter te stappen als ze het niet eens zijn met de beoordeling.

Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 27 januari 2011

Doornroosje ontwaakt!

Op de politieke avond van 26 januari heeft de gemeenteraad het voorstel aangenomen om nieuwbouw op de huidige TPG-locatie goed te keuren. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van GroenLinks Nijmegen in vervulling: Doornroosje krijgt een prachtplek op het stationsplein. Nijmegen rock city kan nu echt een serieuze invulling krijgen. Bovendien krijgt de studentenhuisvesting een extra impuls en wordt er serieus werk gemaakt van een hoogwaardige grote fietsenstalling op het stationsplein.

In de plannen van het college is er sprake van 3750 fietsenstallingen, waarvan 3000 voor reizigers en bezoekers van Doornroosje. Samen met de fietsenstallingen bij de P&R zone en de fietsenstallingen onder het stationsplein wordt er daardoor serieus werk gemaakt van de fietsvoorzieningen op het station. Wel is er een overgangssituatie tot die tijd, alvorens deze nieuwe fietsenstalling gerealiseerd zal worden. De wethouder heeft toegezegd om op het stationsplein voor tijdelijke voorzieningen te zorgen zodat fietsers ook in die tijd goed terecht kunnen. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: “Hier zullen we goed op toezien! Ook in de tussentijd moeten fietsers gemakkelijk van en naar het station kunnen komen.”

Studentenhuisvesting
Boven Doornroosje worden ruim 300 studentenwoningen gerealiseerd. De fractie van GroenLinks is verheugd over deze stap, een belangrijke in de strijd tegen de studentenwoningnood. In de prestatieovereenkomst met de SSHN is immers afgesproken dat er in de komende jaren duizend extra wooneenheden zullen worden gerealiseerd. De fractie verwacht dat deze woninglocatie een zeer gewilde zal worden onder de studentenpopulatie.

Cultuur
Doornroosje kan nu écht mee in de vaart der volkeren. De bovenregionale programmering van Roosje is al jaren van een zeer hoogstaand niveau. Van heinde en verre komen muziekliefhebbers naar Nijmegen om de prachtige bands in het poppodium te aanschouwen. Moesten ze voorheen daarvoor naar een doorleefd gebouw aan de Groenewoudseweg, over enkele jaren is er een prachtig poppodium verrezen aan het stationsplein. Op aandringen van GroenLinks wordt het gebouw zo open mogelijk vormgegeven, zodat het niet alleen een lust voor het oog is, maar ook passanten uitnodigt om een keer een kijkje te komen nemen. Oomen: “Cultuur is immers voor iedereen. Met Roosje op deze locatie in deze uitvoering kan Nijmegen zich met recht dé popstad van Oost-Nederland noemen.”

Bron Groen-Links Nijmegen

Rubriek Wonen
 
 

Nijmegen, 14 december 2010

350 studentenwoningen bovenop nieuw Doornroosje

350 wooneenheden voor studenten, een poppodium met twee zalen voor respectievelijk 400 en 1100 bezoekers, en een verbetering van het fietsparkeren bij het station door middel van een gratis fietsenstalling voor circa 3000 fietsen.

Dat is in essentie het nieuwe plan voor de herontwikkeling van de TPG-locatie bij station Nijmegen dat vandaag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. De Nijmeegse gemeenteraad buigt zich in januari over de plannen.

De gemeente Nijmegen bereikte in 2009 een akkoord met Doornroosje, Portaal en Stichting Studentenhuisvesting (SSHN) over de herontwikkeling van het voormalige TPG-terrein bij station Nijmegen. Het idee was om 190 zelfstandige studentenwoningen te bouwen in combinatie met 101 huurappartementen, een nieuw onderkomen voor Doornroosje, en een parkeergarage met circa 50 plaatsen. Het complex zou maximaal 22 verdiepingen tellen.

Defensie tekende echter bezwaar aan tegen het plan omdat dit de radar van vliegbasis Volkel zou verstoren. De gemeente is samen met andere gemeenten waar hetzelfde probleem speelt met Defensie in gesprek gegaan om de huidige radarnormen van tafel te krijgen. Vanwege de tijdsdruk (Doornroosje wacht al geruime tijd op een nieuw onderkomen en de provincie Gelderland stelt €1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de nieuwbouw van Doornroosje mits de bouw voor 1 januari 2012 start) is de afgelopen maanden zekerheidshalve ook een alternatief plan ontwikkeld. Nu de radarnorm van Defensie nog niet van tafel is, is besloten het alternatieve plan uit te voeren.

Dit voorziet in een complex met daarin 340 tot 350 studenteneenheden verdeeld over circa 90 appartementen, nieuwbouw voor Doornroosje (twee zalen voor respectievelijk 400 en 1100 bezoekers met bijbehorende voorzieningen), en een gratis fietsenstalling voor circa 3000 fietsen. Het complex wordt maximaal 15 bouwlagen hoog, met ter hoogte van het politiebureau maximaal zes verdiepingen. Partners in het project zijn de gemeente en SSHN. De gemeente wordt eigenaar van het nieuwe poppodium, waarvan Doornroosje de huurder wordt. SSHN wordt eigenaar van de studentenwoningen.

Omdat de nieuwe fietsenstalling een aanzienlijke verbetering is voor forenzen die op de fiets naar het station komen (nu zijn aan de voor- en achterkant van het station 4000 permanente + 1200 tijdelijke gratis klemmen beschikbaar) wordt met ProRail gesproken over subsidiemogelijkheden of participatie in de nieuwe fietsenstalling. Omdat in het alternatieve plan wordt uitgegaan van een compacter gebouw en er geen ruimte overblijft voor huurwoningen, is Portaal niet langer partner in het project.

Ook wordt afgezien van de realisatie van autoparkeerplaatsen. Bewoners van het toekomstige gebouw kunnen een parkeerabonnement afnemen in de nieuwe parkeergarage aan de Van Schaeck Mathonsingel.

Het college kiest hiervoor om een aantal redenen:
– de goede bereikbaarheid van de TPG-locatie met het openbaar vervoer en de doelgroep voor de woningen (studenten),
– grotere verkeersveiligheid (geen kruisend autoverkeer over de snelfietsroute CS-Nijmegen-Noord),
– betere mogelijkheden om een goed gebouw te maken (minder afzonderlijke entrees en voorzieningen),
– vergroten van de haalbaarheid: de autobereikbaarheid van de TPG-locatie is erg complex, ook gelet op de nabijheid van het busstation. Het weglaten van de auto vergroot de haalbaarheid van het project.

Planning:
Eind 2011 moet gestart worden met de bouw van het toekomstige gebouw. Onder voorbehoud van goedkeuring door het college en de gemeenteraad is op 3 december jl. al een Europese aanbestedingsprocedure gestart. Dit moet ervoor zorgen dat, mits de gemeenteraad in januari groen licht geeft aan het plan, het college nog diezelfde maand 5 marktpartijen kan selecteren die gevraagd worden een schetsontwerp en een plan van aanpak op te stellen. In juli wil het college tot definitieve gunning overgaan. De start van de bestemmingsplanprocedure staat gepland voor begin 2011. Als er geen bezwaren worden ingediend, kan deze procedure in de zomer van 2011 zijn afgerond.

Bron Gemeente Nijmegen
 
 

Nijmegen, 7 november 2008

Aanbesteding Doornroosje levert nog geen plan op

De aanbesteding voor de nieuwbouw van poppodium Doornroosje in combinatie met 150 studentenwoningen voor SSHN op de plek van het voormalige postkantoor bij Nijmegen Centraal Station heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Vijf partijen waren uitgenodigd met een ontwerp te komen voor Doornroosje in combinatie met 150 studenten woningen en 150 appartementen. De gemeente stelde daarbij een budget van ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor het poppodium, waarvan 1,5 miljoen is gereserveerd voor de inrichting van het gebouw. De insteek van de aanbesteding was dat inschrijvende marktpartijen het bouwbudget voor Doornoosje konden verhogen door een deel van de winst op hun koopappartementen beschikbaar te stellen.

De marktpartijen hebben aangegeven dat het plan financieel niet haalbaar is vanwege de aanhoudende stijging van de bouwkosten. Ook zijn ze bang dat ze de appartementen niet verkocht krijgen door de slechter wordende markt, in combinatie met de kredietcrisis. Verkleining van het programma door Doornroosje, het vergroten van de bijdrage per studentenwoning door de SSHN en het feit dat de kosten voor de sloop betaald zijn door de gemeente leveren ook geen oplossing. De gemeente gaat nu in overleg met de SSHN en Doornroosje op zoek naar een oplossing. Hopelijk is voor het eind van dit jaar duidelijk wat de vervolgstappen zullen zijn.

Bron Gemeente Nijmegen
 

  
Nijmegen, 1 oktober 2007

Vijf ontwerpen voor nieuwbouw Doornroosje
 
Vijf marktpartijen zijn geselecteerd voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van Doornroosje op de locatie van het voormalige TPG gebouw bij het Centraal Station. Naast ruimte voor Doornroosje moeten er ook minimaal 150 studentenwoningen voor de SSHN komen en ongeveer 150 vrije sector koopappartementen. In het voorjaar van 2008 wordt uit de vijf ontwerpen de beste gekozen. De bouw start op z’n vroegst in 2009. De oplevering is naar verwachting in 2011.

De gemeente, de SSHN en Doornroosje hebben de partijen gezamenlijk geselecteerd op basis van eerder gerealiseerde projecten, kennis en ervaring. De vijf partijen die aan de slag gaan met een ontwerp zijn Dura Vermeer & Kraaijvanger Urbis, Bam/Johan Matser & AGS/Jo Crepain, Heijmans/Proper Stok & UN Studio, Rabo/Bouwfonds & MVDRV/Klunder Architecten en Van Straten & diederendirrix.

Het nieuwe poppodium moet een kleine zaal krijgen met 400 staanplaatsen en een grote zaal met 1100 staanplaatsen. Met de bouw van 150 studentenwoningen wordt wat gedaan aan het structurele tekort aan studentenwoningen. De koopwoningen worden door de ontwikkelaar voor eigen rekening en risico ontwikkeld. Tot slot moeten er parkeerplaatsen komen ten behoeve van alle nieuwe functies.

Bron: Gemeente Nijmegen
 

   
Nijmegen, 12 december 2006

Gemeente op zoek naar ontwikkelaar voor nieuwbouw Doornroosje

De gemeente Nijmegen gaat op zoek naar een marktpartij die de voormalige TPG locatie naast het Centraal Station gaat ontwikkelen. Op deze plek moet de nieuwbouw van poppodium Doornroosje komen en ook ongeveer 150 studentenwoningen voor de SSHN. Daarnaast krijgt de ontwikkelaar de mogelijkheid om koopwoningen te realiseren in het project.

Begin dit jaar heeft het college al gekozen voor de locatie naast het station voor nieuwbouw voor Doornroosje. Het nieuwe poppodium moet een kleine zaal krijgen met 400 en een grote zaal met 1100 staanplaatsen. Met de bouw van 150 studentenwoningen wordt wat gedaan aan het structurele tekort aan studentenwoningen. Hierover zijn in het verleden al afspraken gemaakt tussen gemeente en SSHN. Om de realisatie van het poppodium zeker te stellen heeft de gemeente gekozen voor een opzet waarbij een private partij de ontwikkeling van de nieuwbouw mede financiert. Die partij krijgt dan ook de mogelijkheid om voor eigen rekening en risico koopwoningen te ontwikkelen. Tot slot moeten er parkeerplaatsen komen ten behoeve van alle nieuwe functies en zijn er vanuit de politie nog een aantal wensen.

Naar verwachting zal volgende maand een advertentie worden geplaatst in de bouwbladen, waarna in maart een voorselectie wordt gemaakt. Waarschijnlijk kan in het najaar van 2007 een definitieve keuze worden gemaakt voor een ontwikkelaar. De bouw start op z’n vroegst in 2009. De oplevering is naar verwachting in 2011.

Bron: Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen