Geen DONJON in Valkhofpark Nijmegen

Tijdelijke donjon in het Valkhofpark

Nijmegen, 5 december 2018

Geen donjon voor Nijmegen

De gemeente Nijmegen en Stichting Donjon zijn overeengekomen om de ontwikkeling van de donjon in het Valkhof te staken. De ontwikkeling van de toren in het Valkhof, een beschermd rijksmonument, blijkt uiteindelijk niet haalbaar. Er is geen omgevingsvergunning, de archeologische kosten blijken zeer hoog en er is nog steeds geen exploitant.
De gemeente Nijmegen gaat aan de slag met de renovatie van het park.

De Stichting Donjon en de gemeente spreken sinds 2008 over de realisatie van de donjon in het Valkhof. Dit nadat in een stadsreferendum in 2006 63% van de stemmen vóór herbouw van de toren was. In 2013 zijn de afspraken tussen gemeente en stichting vastgelegd in een ontwikkel- en realisatieovereenkomst (ORO). De stichting zou daarbij niet alleen aan de slag gaan met de donjon, maar ook met renovatie van het park. Het bestemmingsplan voor de locatie is in 2015 vastgesteld. Begin 2017 heeft de stichting de omgevingsvergunning aangevraagd. In november 2018 heeft de gemeente het voorlopig besluit genomen de omgevingsvergunning te weigeren op advies van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op grond van negatieve adviezen van de Veiligheidsregio, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Commissie Beeldkwaliteit.

De afgelopen jaren is gebleken hoe ingewikkeld en kostbaar het is om in een beschermd rijksmonument te bouwen. Met name de kosten van archeologisch onderzoek en rapportage zijn hoog.
De gemeente en de stichting hebben nu in een vaststellingsovereenkomst besloten om de ORO minnelijk te ontbinden. De gemeente en de stichting staken het initiatief en de gemeente wordt weer verantwoordelijk voor de renovatie van het park. De gemeente compenseert de Stichting Donjon voor 207.200 euro inclusief btw voor kosten van derden en vergoeding voor de leges.

Het bestuur van de Stichting Donjon is teleurgesteld dat de toren er niet gaat komen: “Wij hebben vanuit onze grote betrokkenheid met de stad Nijmegen veel energie gestoken in de realisatie van deze toren die Nijmegen als oudste stad van Nederland nog beter op de kaart had gezet. Gezien onze ervaringen in de afgelopen jaren is herbouw van de toren in de nabije toekomst helaas onmogelijk gebleken.”

Wethouder Noël Vergunst heeft begrip voor de teleurstelling van de stichting: “Er is door stichting en gemeente lang en in lastige omstandigheden gewerkt aan de donjon. Het is goed dat er nu duidelijkheid is. We willen nu voortvarend aan de slag met de renovatie van het park.”

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen

Nijmegen, 27 juni 2013

Samenwerking Gemeente Nijmegen en Stichting Donjon Nijmegen bezegeld

De gemeente Nijmegen en Stichting Donjon Nijmegen hebben vandaag hun handtekening gezet onder de Ontwikkel- en realisatieovereenkomst Valkhofpark en Donjon. Met deze ondertekening komen de plannen weer een stap dichter bij de uitvoering.

De overeenkomst regelt de juridische afspraken tussen gemeente en initiatiefnemers voor de restauratie Valkhofpark en de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de donjon in overeenstemming met het raadsbesluit van mei 2012. De gemeente is eigenaar van het plangebied en zal de bouwkavel in erfpacht aan de Stichting Donjon Nijmegen uitgeven. Het Valkhofpark blijft eigendom van de gemeente en wordt door de stichting heringericht en vervolgens opgeleverd aan de gemeente.

Stichting Donjon Nijmegen is vergevorderd met de plannen voor het ontwerp van de donjon en de herinrichting van het Valkhofpark. Het beeldkwaliteitsplan, een toetsingskader voor beide ontwerpen, zal binnenkort door het College van B&W ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Na vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan de bestemmingsplanprocedure starten.

Beide ontwerpen zullen op basis hiervan afgerond en getoetst gaan worden. In het monumentale Valkhofpark zal de 19e-eeuwse Engelse landschapsstijl weer beleefbaar worden. De donjon krijgt een authentieke uitstraling en wordt voor het publiek toegankelijk . Het architectenbureau Van Roosmalen Van Gessel werkt in opdracht van Stichting Donjon Nijmegen aan het ontwerp voor de donjon. Ontwerpers Urban van Aar en Dorinne Epping van Royal HaskoningDHV verzorgen het parkontwerp. Zij worden daarbij ter zijde gestaan door Erik Blok van SB4.

In de Stichting Donjon Nijmegen participeren drie Nijmeegse organisaties: Stichting NVOB Cultuurfonds, Royal HaskoningDHV en Haystack Holding. De stichting zet zich sinds 2006 in voor de terugkeer van de Donjon en het herstel van het Valkhofpark in Nijmegen. Sinds september 2008 werkt een team van experts mee aan de opdracht om ontwerp en bouw van de donjon en de herinrichting van het Valkhof mogelijk te maken. Onder het motto: ‘Voor Nijmegen, door Nijmegen’ wordt een prachtig deel van de stad weer in oude luister hersteld.

 

Nijmegen, 14 juni 2011

Stichting Donjon Nijmegen presenteert plannen Donjon en Valkhofpark

De Stichting Donjon Nijmegen presenteert woensdagmiddag 15 juni om 13.00 uur haar tussentijdse plannen en ontwerpen voor de realisatie van de donjon en het herstel van het Valkhofpark.

In 2008 heeft de gemeente Nijmegen de Stichting Donjon Nijmegen (een consortium van Royal Haskoning, stichting NVOB Cultuurfonds en ICE Development) geselecteerd voor de realisatie van de donjon en het opknappen van het Valkhofpark. Bij een referendum in 2006 stemden de burgers van Nijmegen in met het herbouwen van de donjon, de toren die eeuwenlang als hoogtepunt van de verdwenen Valkhofburcht het silhouet van Nijmegen sierde. De Stichting Donjon Nijmegen kreeg als opdracht het monumentale park weer terug te brengen in de 19e-eeuwse Engelse landschapsstijl, waarbij ruimte is voor een zorgvuldig ingepaste nieuwe donjon. Voor de donjon geldt als randvoorwaarde dat die openbaar toegankelijk is en een authentieke uitstraling heeft. De gemeenteraad stelde daar als eis bij dat de bouw van de toren de gemeente geen geld kost. De gemeente betaalt wel het opknappen van het park.

Na een periode van verkenning en studie door een planteam van ontwerpers en deskundigen wil de stichting nu haar tussentijdse plannen en ontwerpen presenteren aan de gemeenteraad. Kees Tak van Tak Architecten heeft een ontwerp voor de “donjon als symbool” ontwikkeld dat recht doet aan de authentieke sfeer die men van de donjon verwacht. Urban van Aar (senior landschapsarchitect Royal Haskoning) is verantwoordelijk voor het herstelplan van het Valkhofpark.

In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is vanaf 1 juli een informatiefilm te zien over de plannen voor de donjon. Op 15 juni lanceert Stichting Donjon Nijmegen een nieuwe website, waarop iedereen alle actuele informatie kan vinden en vanaf 1 juli ook de film kan bekijken: www.donjon.nu

Het consortium zal de komende maanden benutten om het ontwerp voor donjon en Valkhofpark nader uit te werken en samen met de gemeente voorbereidingen treffen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Stichting Donjon Nijmegen en de gemeente Nijmegen

 

Nijmegen, 13 mei 2008

Nijmegen start aanbesteding voor herbouw donjon

Nijmegen zoekt kandidaten om de donjon te herbouwen. Eerder stemde 60% van de Nijmeegse bevolking in een referendum voor de herbouw van de historische verdedigingstoren in het Valkhofpark. Marktpartijen kunnen zich vanaf nu melden voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de donjon. Ook de herinrichting van het park is onderdeel van de aanbesteding. Planning is om in 2010 met de herbouw van de donjon te starten.

In 2005 vierde Nijmegen als oudste stad van Nederland het 2000e jaar van bestaan. Enkele aantal lokale intitatiefnemers hebben in dit feestjaar de twee eeuwen geleden gesloopte donjon weer tijdelijk herbouwd. Met steigerbuizen en printdoek verrees de historische verdedigingstoren weer in het Valkhofpark. In 2006 hebben de Nijmegenaren er bij referendum voor gekozen om de donjon permanent terug te brengen in het stadsbeeld. De gemeenteraad heeft wel een aantal voorwaarden gesteld. De gemeente draagt financieel niet bij aan de herbouw en exploitatie; de herbouw moet zoveel mogelijk moet lijken op het origineel, met gebruikmaking van authentiek materiaal; de toren moet voor publiek toegankelijk zijn tegen een aanvaardbare toegangsprijs.

Uit historische documenten is gebleken dat de de donjon 43,5 meter hoog was. Dat is 3,5 meter lager dan de tijdelijke donjon van 2005. Bij herbouw zal de feitelijke historische hoogte worden aangehouden. De toren zal ook hiermee boven de bomen uitsteken.

Daarnaast heeft de gemeente het plan om het Valkhofpark op te knappen. De donjon moet daarbij ingepast worden. Daarom is gekozen voor een integraal ontwerp en bij de aanbesteding de beide opdrachten in een hand te geven. Aan het opknappen van het Valkofpark zal de gemeente wel financieel bijdragen. Bijzonder is dat het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de donjon als een totaalopdracht wordt verstrekt.

De gunning van de opdracht is gepland voor mei 2009. Op basis van het ontwerp moet vervolgens een bouw- en monumentenvergunning worden aangevraagd. Naar verwachting start de bouw van de donjon in de eerste helft van 2010. De aanleg van het park zal grotendeels na oplevering van de donjon plaatsvinden.

Bron Gemeente Nijmegen – Website Donjon zie www.nijmegenonline.nl/links

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen