College Nijmegen bezuinigt en vernieuwt

Nijmegen, 15 oktober 2010

College Nijmegen bezuinigt en vernieuwt

Het Rijk heeft Nijmegen, bovenop de al stevige vermindering van algemene middelen, geconfronteerd met nieuwe tegenvallers. In het coalitieakkoord heeft het college al rekening gehouden met forse financiële krapte. Daarvoor heeft de gemeente in juni van dit jaar een bezuinigingsopgave aangekondigd oplopend tot ruim €22 miljoen in 2014. De nieuwe rijksbezuinigingen op de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgen voor grote financiële druk. Omdat een aanpassing van de uitvoering tijd vraagt, is er in 2011 een eenmalig tekort dat kan oplopen tot €5 miljoen voor de Wwb en €2,5 miljoen voor de Wmo. Het college wil dit voor 2011 opvangen uit de gemeentelijke financiële reserves. Voor de jaren erna werkt het college aan een meer structurele oplossing. Deze wordt begin volgend jaar gepresenteerd.
De voorgenomen bezuinigingen leiden niet tot een stijging van de lasten voor de inwoners en ondernemers. Wel tot vermindering en versobering van een aantal taken in alle programma’s van de gemeente. De eigen organisatie wordt daarbij niet ontzien. Ongeveer de helft van het te bezuinigen bedrag moet komen uit het verlagen van de organisatiekosten van de gemeente, onder andere door de inhuur van extern personeel te verminderen. Behalve dat burgemeester en wethouders de nadruk blijven leggen op een solide financieel beleid, wil het college ook met kracht doorwerken aan wat goed is. Nijmegen-Noord is volop in ontwikkeling en in 2011 begint de feitelijke bouw van de nieuwe stadsbrug. Het Waalfront wordt gestart met de ontwikkeling van de Handelskade. Het college wil ook vaart maken met vernieuwing. De gemeente gaat gesubsidieerde arbeid moderniseren in de vorm van werkcorporaties.

 
De nieuwe tegenvallers sterken het college eens te meer in de opvatting dat het voortvarend door moet gaan met de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord. Vernieuwing is noodzakelijk omdat rijksbezuinigingen, de economische crisis en de klimaat- en energiecrisis dwingen tot keuzen en een effectieve aanpak. De gemeente gaat gesubsidieerde arbeid omvormen met zelfstandige werkcorporaties die maatschappelijk nuttige taken uitvoeren en waar werkzoekenden de kans krijgen ervaring op te doen en zich te kwalificeren. Parallel aan de behandeling van de begroting komt het college met voorstellen aan de raad over de uitvoering van het beleid van gesubsidieerde banen en het armoedebeleid. Ook over de manier waarop de Wmo er in Nijmegen uit gaat zien, legt het college binnenkort voorstellen aan de raad voor.
 
Het college maakt zich sterk om werkgelegenheid te creëren. Stimuleren en faciliteren van nieuwe kennisintensieve en innovatieve werkgelegenheid onder andere in Heijendaal en op de Novio Tech Campus hebben hoge prioriteit. In 2011 formuleert de gemeente voor de lange termijn een nieuwe economische koers met als start een werkconferentie met alle spelers uit de regio op economisch gebied. Om voor bedrijven een aantrekkelijke vestigingsstad te zijn, wil het college dat Nijmegen van de eerste plaats af komt als stad met de hoogste lokale lasten voor bedrijven. Voor 2011 wordt hiertoe de ozb voor bedrijven verlaagd. Voor 2011 staan 750 nieuwe woningen op het programma, waarvan er nu 470 in aanbouw zijn. Het komend jaar staat ook in het teken van het voornemen om duizenden bestaande woningen energiezuinig te maken. Op het gebied van onderwijs werkt de gemeente samen met het ROC aan vermindering van schooluitval in het MBO. Vernieuwing van voorzieningen als scholen, wijkcentra, Doornroosje en sportaccommodaties wordt voortgezet. Er wordt groen toegevoegd aan de stad zodat binnen 300 meter van iedere woning een groengebied ligt. Ernstige overlast door jongeren pakt de gemeente effectief aan. Bloeiende, grote podia gaan een brugfunctie vervullen tussen amateurkunst en professionele kunst. De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgen een spilfunctie in de jeugdzorg. De twee pilots in Nijmegen-Noord en Hatert worden geëvalueerd. Met de hieruit getrokken lessen begint Nijmegen in 2011 met twee nieuwe CJG’s in West en Midden. De realisering van een sporthal in Nijmegen-Noord is een stap dichterbij gekomen, net als de Brandweerpost Noord.
 
Het college verbetert de verbinding met bewoners, instellingen en bedrijven. In de wijkaanpak komt de nadruk meer te liggen op participatie en eigen verantwoordelijkheid. In werkconferenties wil het college de afspraken uit het coalitieakkoord verder uitwerken. De gemeente gaat door met de realisatie van de nieuwe stadsbrug, die in 2011 in uitvoeringsfase komt. De planstudie van de dijkteruglegging nadert een afronding. De zandwinning in de landschapszone in Nijmegen-Noord gaat komend jaar van start, zodat op termijn een nieuw groen plassengebied ontstaat met veel recreatiemogelijkheden. In de Binnenstad ontwikkelt de gemeente in samenhang met de vernieuwing van Plein 1944 een visie op de Bloemerstraat en de Smetiusstraat. Vrijwilligerswerk en mantelzorg kunnen blijven rekenen op steun van de gemeente. Promotie van Nijmegen als oudste stad van Nederland, die tegelijk innovatief en duurzaam is, blijft belangrijk. Nijmegen maakt zijn cultureel erfgoed meer zichtbaar. De gemeente werkt mee aan de herbouw van de Donjon op het Valkhof.
 
De discussie rondom de Stadsbegroting 2011-2014 vindt plaats op het moment dat duidelijk is dat het regeerakkoord van het kabinet Rutte uitgaat van nieuwe rijksbezuinigingen tot een bedrag van €18 miljard. Deels zullen deze ook afkomen op inwoners, bedrijven en instellingen in Nijmegen en de gemeente als lokale overheid. De gemeenteraad debatteert de eerste helft van november over de Stadsbegroting.
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen