Beleid kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nijmegen, 12 mei 2011

Nieuw beleidskader voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De gemeente Nijmegen gaat met ouders, aanbieders van kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen nieuw beleid opstellen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Om tot dit beleid te komen is een ‘startnotitie voorschoolse voorzieningen’ met uitgangspunten opgesteld en door het college aangeboden aan de gemeenteraad. De startnotitie ligt tevens ter inzage in de stadswinkel.

Over de opzet van het interactieve proces dat tot het nieuwe beleid moet leiden, is de afgelopen maanden overlegd met aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Hierbij zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd: de ontwikkelingsbehoefte van het kind staat centraal, ouders zijn betrokken bij de voorschoolse voorzieningen en hebben keuzevrijheid tussen verschillende aanbieders. De voorschoolse voorzieningen zijn toegankelijk en sluiten goed aan op het basisonderwijs. Tevens is sprake van een goede pedagogische en didactische kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Onderwijsachterstanden worden op jonge leeftijd bestreden en gemeentelijke middelen worden ingezet voor de kinderen die dit het hardste nodig hebben.

Aan de hand van deze uitgangspunten wordt in 2011 het nieuwe beleid in samenwerking met alle partners uitgewerkt. Eind 2011 wordt het resultaat hiervan voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij instemming wordt in 2012 gestart met de uitvoering.

De gemeente gaf de afgelopen jaren circa 3 miljoen euro subsidie per jaar uit aan het peuterspeelzaalwerk. In 2011 is door bezuinigingen en terugloop van Rijksmiddelen sprake van een verlaging van dit budget van € 150.000,- oplopend tot structureel € 900.000,- in 2014. In 2011 blijft stichting KION het peuterspeelzaalwerk in Nijmegen uitvoeren. De opdracht die KION heeft, is enerzijds het opvangen van de bezuiniging voornamelijk door het inzetten op efficiency en anderzijds het afbouwen van de zogenoemde ID-banen. KION heeft 44 medewerkers met een gesubsidieerde baan in dienst. In de loop van de tijd hebben al veel mensen met een gesubsidieerde baan binnen KION een reguliere baan gevonden. De nog bestaande gesubsidieerde banen bij KION worden beëindigd per 1 januari 2012. Voor de betreffende medewerkers stelt KION een sociaal plan op. Hierin is onder meer voorzien in begeleiding bij doorstroom van medewerkers naar de kinderopvang, zorg of naar een opleidingstraject. De gemeente levert een bijdrage aan de financiering van dit plan om er voor te zorgen dat de ID-banen op een zorgvuldige manier worden afgebouwd.

Op dit moment maken circa 1400 kinderen van 2 en 3 jaar in Nijmegen gebruik van kinderdagverblijven, 1150 kinderen van het peuterspeelzaalwerk en 400 kinderen van de gastouderopvang. In Nijmegen hebben we 35 peuterspeelzalen en circa 50 kinderdagverblijven.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen