Afbouw subsidiebanen Nijmegen

Nijmegen, 24 mei 2011

College stelt regels afbouw subsidiebanen vast

In november 2010 heeft de gemeenteraad besloten de gesubsidieerde banen in Nijmegen in de huidige vorm af te bouwen. Na dit besluit heeft de gemeente gesprekken gevoerd met werkgevers van mensen met een gesubsidieerde baan . Deze gesprekken hebben geleid tot het opstellen van regels om het vervolg van de afbouw van de subsidiebanen goed uit te voeren.

Op 1 januari 2013 moet het aantal gesubsidieerde banen in Nijmegen teruggebracht zijn van rond de 800 nu naar 200 dan. Vanaf 1 januari 2012 start de vermindering van de loonkostensubsidie voor werkgevers. Dit gaat van 25% vermindering op 1 januari, via 50% op 1 juli 2012 naar 100% op 1 januari 2013. Tot die tijd wordt eraan gewerkt om de gevolgen van dit besluit voor werknemers, werkgevers en de Nijmeegse samenleving zoveel mogelijk te verzachten. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen heeft het college nu beleidsregels opgesteld. Dit om afspraken te kunnen maken met de werkgevers van de mensen met een gesubsidieerde baan en zo het raadsbesluit goed uit te kunnen voeren.

De afgelopen maanden hebben de ongeveer 165 werkgevers van werknemers met een subsidiebaan in gesprekken informatie gegeven over de gevolgen van het raadsbesluit van november 2010. In deze gesprekken is gesproken over de mogelijkheden mensen een vaste baan aan te bieden of een ander perspectief te bieden. Bij een deel van de met name grotere organisaties blijkt de gesubsidieerde arbeid echt additioneel te zijn, terwijl veel andere organisaties voor een groot deel afhankelijk te zijn van de inzet van deze arbeid.

Uit de gesprekken komt naar voren dat het aantal mensen dat aansluitend op de gesubsidieerde baan een vaste baan kan krijgen laag is. Reden hiervoor is vaak dat het moeilijk is andere financiële middelen te vinden en veel organisaties hebben ook te maken met mogelijke bezuinigingen Daarnaast zijn er mensen die onvoldoende zelfstandig kunnen functioneren in een reguliere baan, omdat ze bijvoorbeeld extra begeleiding nodig hebben.

De beleidsregels die nu vastgesteld zijn geven een aanbod aan ID-medewerkers, dat als basis dient om aan de individuele gevolgen tegemoet te komen. Deze basis bestaat uit een gewenningsperiode voor mensen die bij het accepteren van een andere baan minder loon hebben, een verhoogde uitstroompremie wanneer iemand voor 1 januari 2012 uitstroomt, hulp bij scholing en begeleiding, continueren van het netto maandinkomen van mensen die uiterlijk 31 december 2014 65 jaar worden. Uiteraard kunnen werkgevers daarnaast zelf ook nog meer doen voor hun eigen personeel.

Er zijn op dit moment 72 mensen uitgestroomd. Daarvan zijn er 11 mensen naar een reguliere baan doorgestroomd en de rest is uitgestroomd vanwege ontslag, overlijden of verhuizing. Ook zitten hierin 38 mensen die een tijdelijke participatiebaan hadden.

Bij de besluitvorming in november 2010 is aangegeven dat het streven is rond de 100 mensen naar een reguliere baan te helpen. Dit streven blijft overeind. Om dit te bereiken krijgen werkgevers en werknemers actieve ondersteuning. Ook was ingeschat dat ongeveer 50 mensen mogelijk voor de WSW in aanmerking zouden komen. Door de ervaringen tot nu toe wordt dit aantal naar boven bijgesteld, tot ruim 100.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen