Adviescommissies blijven bestaan

Nijmegen, 31 mei 2011

Adviescommissies bezuinigen fors, maar blijven bestaan

Het coalitieakkoord 2011-2014 beschrijft de intentie om één gemeenschappelijke maatschappelijke adviesraad te formeren, in plaats van de huidige vier commissies die het college adviseren. Hiermee werd beoogd de positie van cliënt- en doelgroepenorganisaties te versterken en een bezuiniging te realiseren. Het college heeft echter besloten om in te gaan op een alternatief, gezamenlijk voorstel van de commissies waarmee de huidige vorm van advisering wordt gehandhaafd, maar wel 75.000 euro wordt bezuinigd.

De Adviescommissie Allochtonen (ACA), de Adviescommissie Homo/Lesbisch beleid (HLB), de Seniorenraad (SRN) en het Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen (PGN) hebben het college in een gezamenlijk advies overtuigd dat het, gelet op de diversiteit en kwaliteit van advisering, beter is hun bestaan te continueren. Met hun voorstel kan wel een structurele bezuiniging van 75.000 euro worden gerealiseerd, ruim 40% van het huidige budget van bijna 183.000 euro.

Het voorstel houdt in dat:
– het maximaal aantal vergaderingen waarvoor een vergoeding wordt betaald, wordt verlaagd naar 10 vergaderingen voor de adviescommissie HLB en 7 voor de andere commissies.
– de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen ruim wordt gehalveerd: van 116 naar 50 euro per vergadering.
– het maximaal aantal leden van de commissie HLB 8 personen wordt, en van de overige commissies 10.
– de ambtelijke ondersteuning voor de commissies wordt verminderd met 0,76 FTE naar 0,99 FTE.
– de uitvoeringsbudgetten worden verlaagd van ruim 80.000 tot ruim 50.000 euro.
– het PGN een zetel gaat bieden aan een vertegenwoordiger uit de maatschappelijke opvang en een vertegenwoordiger van de jeugd. Op die manier zijn alle doelgroepen uit de negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning vertegenwoordigd in de adviescommissies. Het PGN krijgt een bijdrage van 12.000 euro om deze verbreding van het platform verder te gaan uitwerken.

De Adviescommissie Allochtonen, de Adviescommissie Homo/Lesbisch beleid, de Seniorenraad en het Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen adviseren het college gevraagd en ongevraagd om, vanuit het perspectief van een eigen identiteit en hun eigen netwerken in de stad, een brede maatschappelijke bijdrage te leveren aan (en op die manier ook draagvlak te creëren voor) gemeentelijk beleid.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen