Koers beheer openbare ruimte Nijmegen

Nijmegen, 27 juni 2011

College presenteert koers voor beheer openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni een startnotitie vastgesteld over het beheer van de openbare ruimte voor de komende jaren. Deze IBOR-startnotitie (Integraal Beheer Openbare Ruimte) wordt ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het huidige beleid rond beheer van de openbare ruimte dateert van 2001. De laatste tien jaar zijn er veel producten ontwikkeld, zoals wijkbeheerplannen, wijkschouwen, Bel- en Herstellijn en een pilot integraal beheer in Lindenholt. Hiermee is veel bereikt. Nieuwe ontwikkelingen en de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord maken het nu nodig om het beleid te actualiseren en door te ontwikkelen.
In het vorig jaar gesloten coalitieakkoord is onder meer afgesproken om meer gedifferentieerd beheer toe te passen, zo duurzaam mogelijk te werken en verantwoordelijkheid van burgers voor hun eigen leefomgeving te vergroten. Tegelijkertijd blijft de ambitie om vast te houden aan een schoon, heel en veilig Nijmegen recht overeind.
Met het IBOR-beleid wil het college bereiken dat het beheer en onderhoud van een dermate kwaliteit blijft dat de tevredenheid van burgers tegen aanvaardbare kosten hetzelfde blijft. Daarnaast wil het college de betrokkenheid van burgers nog verder uitbouwen, de afstemming tussen werkzaamheden verder vergroten en duurzaam beheer gaan toepassen.

Om dit te bereiken wil het college enkele instrumenten inzetten. Gedifferentieerd beheer wordt meer ingezet. Wensen van ondernemers en bewoners staan daarbij centraal. Samen met hen komen de wijkbeheerplannen tot stand, waarin de hoofdlijnen van het gedifferentieerd beheer worden vastgelegd. Burgerparticipatie in de openbare ruimte, momenteel bij zo’n 80 projecten in de stad, wordt verder uitgebreid. Ook wil het college meer inzetten op integraal beheer, waarbij er per stadsdeel één uitvoerende partij is en de gemeente de regie heeft. Nu is dat nog niet het geval en zijn er meerdere partijen actief in de openbare ruimte.
Tenslotte zal duurzaamheid een belangrijk begrip worden bij inkoop, materiaalkeuze, energieverbruik en wijze van uitvoeren.

Het college stuurt dit voorstel nu ter bespreking naar de gemeenteraad. Indien deze akkoord gaat, worden de plannen verder uitgewerkt in een concreet beleidsplan. Het is de bedoeling het nieuwe IBOR-beleid volgend voorjaar door de gemeenteraad vast te laten stellen.

Bron Gemeente Nijmegen

Meer nieuws - winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen