Intensieve ondersteuning jonge Eritreërs blijft nodig

Nijmegen, 24 januari 2017

Intensieve ondersteuning jonge Eritreërs bij integratie blijft nodig

Eind 2015 kregen 97 Eritrese statushouders tussen de 18 en 23 jaar woonruimte in een voormalig studentencomplex aan de Griftdijk in Nijmegen-Lent. De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken in hun integratie.

De gemeente Nijmegen realiseert zich sinds de start dat gezamenlijke huisvesting van 97 jonge Eritrese mannen om extra aandacht vraagt. Meer en intensiever dan bij meer volwassen nieuwkomers, of met een minder grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Deze vorm van huisvesting biedt voordelen (betaalbaarheid, steun aan elkaar, gerichte ondersteuningsaanpak, een overgangsfase tussen een AZC en zelfstandige huisvesting). Maar ook nadelen, waarvan een zekere mate van isolatie en groepsdruk de belangrijkste zijn.

De gemeente heeft daarom het afgelopen jaar, naast huisvesting en maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, de volgende aanvullende ondersteuning georganiseerd:
– inhouding van vaste lasten op de uitkering,
– extra aanbod met het programma ‘Link’ van Vluchtelingenwerk
– inzet van studenten die ook op het complex op de Griftdijk wonen
– extra (jongeren-)opbouwwerk
– extra inzet sportcoaches, maatschappelijk werk en re-integratie
Daarnaast heeft een groot aantal vrijwilligers activiteiten voor en met deze jongeren ondernomen, deels onder begeleiding van Vluchtelingenwerk, deels op eigen initiatief van vrijwilligers uit de wijk (Welcome to the Neighbourhood).
Met al deze inzet is al veel bereikt. De Eritrese jongens hebben de eerste en lastigste stappen in hun integratieproces gezet. Ze willen heel graag verder integreren.

Onderzoek
Het kenniscollectief PreciesAdvies deed onlangs in opdracht van de gemeente onafhankelijk onderzoek naar de situatie van de jonge Eritrese statushouders. Twintig bewoners zijn geïnterviewd. Daaruit ontstaat het beeld, dat het met een groot deel van hen redelijk goed gaat, maar een deel heeft het moeilijk en kampt met slaap- en psychische problemen. Ze ervaren steun aan hun huisgenoten, wat het gemis aan familieverband enigszins opvangt. Ruim 60% heeft contacten met Nederlanders, ruim een derde nauwelijks. Maar zij willen graag meer contacten.

De meesten hebben een zware vlucht achter de rug, zijn jong en missen familie, hebben een laag opleidingsniveau en een achtergrond die een groot contrast vormt met de Nederlandse samenleving. Dat beeld is er ook bij Eritrese vluchtelingen elders.
In het rapport worden twee problemen genoemd die samenhangen met de ervaren stress en verveling. Het gaat hier om een toename in godsdienstbeleving en mogelijk problematisch alcoholgebruik.

Vervolgacties
Over het daadwerkelijk gebruik van alcohol bestaat onduidelijkheid en ook of dit problematisch is. De gemeente laat dit nader onderzoeken door de GGD. De gemeente vindt het verder belangrijk om nog meer in te zetten op dagbesteding en activering richting scholing en werk. Het taalniveau laat dit nu toe. Verder komt er een training om psychische problematiek bespreekbaar te maken en individuele zorg voor jongens die dat nodig hebben.

Toekomstperspectief
Ondanks de gesignaleerde problemen concludeert het onderzoek dat de situatie van de bewoners aan de Griftdijk zeker niet uitzichtloos is. De onderzoekers stellen dat deze jongeren die het tot in Nederland hebben gehaald, voor zichzelf weten te zorgen, veerkracht en doorzettingsvermogen hebben en een drive om vooruit te komen. Ondanks de gesignaleerde problemen en achterstand in taal en opleiding is volgens hen een succesvolle integratie met de juiste ondersteuning mogelijk.

Wethouder Bert Frings (zorg en welzijn): “Ik snap de zorgen om de situatie van deze jongens. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug en ook nog een lange weg te gaan. Maar ze zijn hier ook pas een jaar, ze zijn nog jong en ze willen hier graag een toekomst opbouwen. Daarbij hebben ze hulp nodig, misschien meer dan we al dachten. Maar ze hebben daarvoor ook onze steun nodig. Ik heb er vertrouwen in dat zij het hier met de juiste steun zeker gaan redden.”

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen