Bescherming panden binnenstad Nijmegen

Nijmegen, 29 juni 2010

Bescherming voor 28 panden in de binnenstad

Voor 28 historische panden in de Nijmeegse binnenstad is de beschermingsprocedure gestart. Het gaat hierbij vooral om panden in de Molenstraat en de Lange Hezelstraat. De panden worden niet alleen beschermd vanwege hun architectonische waarde en het belang voor het straatbeeld, maar ook omdat in het interieur nog veel onderdelen uit de late-middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd aanwezig zijn.
Uit bouwhistorisch onderzoek dat heeft plaats gevonden bleek dat er in de panden nog onder andere kelders, zijmuren, balklagen en kapconstructies aanwezig zijn die iets vertellen over de geschiedenis en de ontwikkeling van een pand. Samen vertellen de panden ook iets over de ruimtelijke ontwikkeling van een straat en van de hele middeleeuwse stad. De betreffende panden zijn daarom belangrijk voor de geschiedenis van Nijmegen.

De panden in de Molenstraat zijn kenmerkend voor de de ontwikkeling van de Molenstraat vanaf de late-middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. De Molenstraat was vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw de uitvalsweg vanaf de Wiemelpoort richting het zuiden. De straat lag toen nog buiten de stadsomwalling, maar er werd al wel gebouwd. In de vijftiende eeuw kwam er meer bebouwing en is de huidige verkaveling, van smalle, langewerpige percelen, tot stand gekomen. Aan de verbreding van de straat, ter hoogte van de Vlaamsegas, is nog te zien dat hier vroeger een weg liep richting Malden. Hier lag ook een poel, de Tesschenpoel, die in 1490 voor het eerst in de archieven wordt genoemd. Na de ontmanteling van de vestingwerken veranderde de Molenstraat in een winkelstraat. Veel van de laat-middeleeuwse panden werden toen gemoderniseerd en verbouwd tot winkel of logement. Achter de gemoderniseerde gevels bleven delen van de laat-middeleeuwse huizen veelal nog bewaard. De Lange Hezelstraat is nog wel herkenbaar als oude straat maar ook hier gaan achter de huidige gevels vaak nog oudere constructies schuil. De Lange Hezelstraat werd vanaf het einde van de dertiende eeuw bebouwd, voornamelijk met grote, vrijstaande dwarshuizen. Later ontstond de aaneengesloten bebouwing doordat er nieuwe smalle panden tussen werden gebouwd.

De uitkomsten van het bouwhistorisch onderzoek zijn verwerkt in een bouwhistorische waardenkaart. Hierop is in één oogopslag te zien waar in de binnenstad zich middeleeuwse bebouwing en bebouwing uit de vroeg-moderne tijd (tot de sloop van de vestingwerken in 1874) bevindt. De kaart dient als basis voor de bescherming van de 28 panden waarvoor de beschermingsprocedure is gestart. De kaart is te vinden op www.nijmegen.nl onder Wonen en leven.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen